Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hantera skriftlig salsexamination för tentander med kompensatoriskt stöd

Tentamensadministratörer på Tentafunka administrerar och hanterar examinationer med kompensatoriskt stöd. Det är ett viktigt arbete utifrån KTHs värdegrunder, att studenter med funktionsnedsättningar ska komma i en jämförbar situation med studenter som inte har en funktionsnedsättning.

Andra examinationsformer än salsexamination

P.g.a. omställning i och med covid från salsexamination till andra examinationsformer, finns för andra examinationformer än salsexamination en separat tidplan för insamling av information.

En förutsättning för att Tentafunka ska hantera examinationstillfällen med kompensatoriskt stöd är att examinationen läggs in för anmälan i Ladok. De studenter som ska skriva examinationer men inte kan anmäla sig i Ladok, exempelvis student från annat lärosäte eller vid plussning, anmäler sig till skolans utbildningskansli eller motsvarande.

För att få stöd vid tentamen måste studenten ha gjort anmälan till examinationstillfället under de fastställda anmälningstiderna. En del stöd kräver särskild hantering av Tentafunka. För att få tillgång till ett sådant stöd vid ett specifikt examinationstillfälle måste studenten anmäla användande av stöd i ett webbformulär. Examinator beviljar och avslår stöd.

Redan när kommande termins schema släpps påbörjar Tentafunka sin planering av vaktbemanning och bokning av lokaler för terminens examinationstillfällen. När webbanmälan till examinationstillfället har stängt kan tentafunka sammanställa listor för anmälda studenter. Tentafunka sammanställer listorna utifrån vilka studenter som har anmält sig till examinationstillfället, vilka studenter som har anmält stöd genom webbformuläret och utifrån de beslut om stöd som skickats in via KTH box av administratör på skola. De sammanställda listorna som Tentafunka sedan tar fram är underlag för hur studenterna sedan skall placeras i sal med kompensatoriskt stöd. Tentafunka skickar information via epost om salsplacering och skrivtid till både studenten och examinatorerna senast tre dagar före examinationstillfället.

Processmodell

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktiviteterna nedan.

Hantera skriftlig salsexamination för tentander med kompensatoriskt stöd (pdf 116 kB)

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Starthändelse

Schema för påföljande termin publicerat på webben

1: Lägga grundplan för tentaperiod

Om beslut inte tas på kursnivå gå direkt till aktivitet 4

2: Planera för kompensatoriskt stöd på kurs

Alternativ starthändelse

Behov av funkastöd för examination som ej funnits med när schemat publicerats

3: Begära funkastöd för annan examination

4: Anmäla till salsexamination

5: Anmälan om p-stöd och hjälpmedel

Om beslut på kursnivå finns gå direkt till aktivitet 7

6: Bevilja eller avslå stöd för individ

7: Informera Tentafunka inför planering

8: Planera för genomförande

9: Ladda upp tentalydelse i KTH box

10: Informera om salsplacering

11: Genomföra tentamen

Resultat

  • Tentand har fått kompensatoriskt stöd och tydlig information om genomförande av skriftlig salsexamination.
  • Examinator har fått tydlig arbetsgång och trygghet om rättssäker hantering av kompensatoriskt stöd.
  • Administratörer på skola och tentafunka har tillsammans säkerställt att alla funkastudenter fått enhetlig och rättssäker hantering vid skriftlig salstentamen

Mallar och formulär

Mallar för begäran om anpassad examinationsform samt länk till webbformulär för students anmälan av kompensatoriska stöd finns på sidan Mallar och formulär

Manualer

Ladok Aktivitetstillfällen

Riktlinjer och styrdokument

Tenta- och omtentaperioder samt anmälningstider för tentamina (enligt årligt beslut)

Beslut om Samordnad tentamensadministration vid KTH, V-2017-0478 KS-kod1.2, 2017-05-11

Processledning

Processägare

Processledare