Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

8 Planera för genomförande

Ingår i process

Hantera skriftlig salsexamination för tentander med kompensatoriskt stöd

Starthändelse

Tentamensanmälan har stängt och info om specialfall har inkommit

Resulterar i

Plan för genomförande av tentor för studenter med kompensatoriskt stöd är klar

Aktörer

Tentafunka

Beskrivning

När tentamensanmälan stänger och underlag om antal tentander per kurs som behöver kompensatoriskt stöd är klart börjar tentafunkas detaljplanering.

Detaljplaneringen sker utifrån listor (per aktivitetstillfälle) med anmälda tentander och deras stöd samt anmälan om vissa p-stöd och r-stöd som inkommit från student.

Salsplacering

Tentafunka på KTH Campus har egna lokaler grupperade i enheter samt bokar i vissa fall vanliga salar. Övriga campus hanterar tentafunka parallellt med ordinarie tentamensplanering och mer verksamhetsnära lösningar.

Tentafunkas tentamensmensvakter

Detaljplanering tas fram för att bemanna alla lokaler.

Salsplaceringslistor, tentamensmaterial

Salsplacerings- och toalettlistor samt försättsblad och boxar tas fram i linje med övrig tentamenshantering.

Stöd

Tjänsten aktivitetstillfälle

Webbformulär Anmälan av godkända stöd vid skriftlig examination

Beskriven av

Tentafunka, april 2021

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-07
1 Lägga grundplan för tentaperiod
2 Planera för kompensatoriskt stöd på kurs
3 Begära funkastöd för annan examination
4 Anmäla till salsexamination
5 Anmälan om p-stöd och hjälpmedel
6 Bevilja eller avslå stöd för individ
7 Informera Tentafunka inför planering
8 Planera för genomförande
9 Ladda upp tentalydelse i KTH box
10 Informera om salsplacering
11 Genomföra tentamen