ABE-skolans ledamot i KTH:s stipendieråd utsedd

Publicerad 2019-01-18

Skolchefen beslutar att utse universitetslektor Milan Horemuz till skolans ledamot i KTH:s Stipendieråd under mandatperioden 2019-04-01 - 2022-03-31.

Mandatperioden för KTH :s stipendieråd löper ut 2019-03-31 och skolan behöver därför fatta beslut om skolans ledamot inför nästkommande mandatperiod.

Stipendierådet fattar beslut i följande ärenden:

• Behov av permutation.

• Fastställer arbetsordning rörande stipendiehantering.

• Inrättande av arbetsutskott som förvaltningsstyrelsen kan ge speciella beslutsbefogenheter.

• Se till att utdelning från stiftelserna sker enligt fullföljdskravet, om inget annat framgår av förordnandet.