Förlängning av uppdrag för skolans grundutbildningsansvarig och vice grundutbildningsansvarig

Publicerad 2019-11-29

Skolchefen har beslutat att förlänga Kjartan Gudmundssons uppdrag som
grundutbildningsansvarig inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad fram till och med 2020-12-31. Vidare förlängs Malin Åberg Wennerholms uppdrag som vice grundutbildningsansvarig för samma period.

Från och med årsskiftet 2018/2019 förändrades grundutbildningsorganisationen inom skolan på uppdrag av rektor. Efter samråd med rektor och prodekanus har skolan numera en huvudansvarig för skolans grundutbildning samt en delansvarig (vice) med ansvar för ämnesspecifika delar av grundutbildningen. Ansvarsfördelningen återfinns i skolans besluts-och delegationsordning. Tanken har varit att rotation skulle ske mellan huvudansvarig och delansvarig årsvis under den fyraåriga mandatperioden. Efter dialog med uppdragstagarna har förslag lämnats fram till skolchefen att innevarande uppdelning kvarstår under nästkommande år (2020).

THS har getts möjlighet att inkomma med synpunkter i enlighet med skolans rutin för studentinflytande.

Kjartan Gudmundsson
Kjartan Gudmundsson
grundutbildningsansvarig, universitetslektor 087906590
Malin Åberg Wennerholm
Malin Åberg Wennerholm
vice ga, proprefekt, adjunkt 087908914