Till innehåll på sidan

Nya avdelningar på SEED

Publicerad 2017-06-21

En intern omorganisation inom Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik kommer att ske under sommaren. Omorganisationen sker parallellt med att institutionen samlokaliseras efter sommaren i en nybyggd gemensam fastighet på Teknikringen 10B.
Den nya organisationen bestående av fem nya avdelningar gäller från och med 1 juli 2017.

Nuvarande organisation

I samband med att de nya avdelningarna inrättas så kommer följande organisatoriska enheter att läggas ner i samtliga stödsystem:

  • Industriell ekologi / Industrial Ecology
  • Mark och vattenteknik / Land and Water Resources Engineering
  • Miljöstrategisk analys (FMS) / Environmental Strategies Research

Följande fem nya avdelningar inrättas inom institutionen:

  • Hållbarhet och miljöteknik / Sustainability and Environmental Engineering
  • Hållbarhet, utvärdering och styrning / Sustainability Assessment and Management
  • Strategiska hållbarhetsstudier / Strategic Sustainability Studies
  • Vatten- och miljöteknik / Water and Environmental Engineering
  • Resurser, energi och infrastruktur / Resources, Energy and Infrastructure

Institutionens grundutbildning kommer att utföras inom ramen för avdelning Hållbarhet och miljöteknik.

Institutionens prefekt Fredrik Gröndahl har fått sitt prefektuppdrag förlängt enligt skolchefsbeslut  från och med 1 januari 2018 och tillsvidare dock längst till och med 31 december 2018.
Avdelningschefer med delegationer för de nya avdelningarna kommer att utses genom separata prefektbeslut.

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)