Rektor besökte ABE-skolan

Publicerad 2020-03-25

Måndagen 16 mars kom Rektor Sigbritt Karlsson tillsammans med prorektor Mikael Östling och KTH:s nya universitetsdirektör Kerstin Jacobsson på sitt årliga skolbesök på ABE-skolan. Fokus för årets besök var skolans centrumbildningar och infrastruktur efter önskemål från rektor.

Eftermiddagens program

Inledande presentation av ABE-skolan - Muriel Beser Hugosson

Posterutställning med presentationer från:

Presentationer angående skolans grundutbildning och forskarutbildning - Kjartan Gudmundsson och Karin Edvardsson Björnberg

Posterutställning med presentationer från:

Avslutande presentation kring ABE-skolans forskning och önskade strategiska satsningar - Mats Wilhelmsson

Skolchef Muriel Beser Hugosson och vice skolchef Mats Wilhemsson stod för programmet tillsammans med skolans centrumföreståndare och representanter för valda infrastrukturer. Årets besök ägde rum i Loungen på bottenvåningen av Teknikringen 10B och bestod till stor del av posterpresentationer.

Muriel inledde eftermiddagen med att presentera ABE-skolan och berätta kort om vad som skett under året inom vår utbildning, forskning och samverkan. Därefter lämnades ordet till representanter för skolans 7 centrumbildningar som med utgångspunkt i varsin poster fick chansen att berätta om sin verksamhet i direkt dialog med rektor, prorektor och universitetsdirektören.

Detta följdes av information om ABE-skolans utbildningar från skolans grundutbildningsansvarig (GA) som bl.a. berättade om kopplingen till hållbarhet i skolans grundutbildningsprogram och vice forskarutbildningsansvarig (vice FA) som bl.a. berättade om den pågående översynen av samtliga doktorsprogram inom skolan.

Efter en kort fika fortsatte posterpresentationerna med presentationer från skolans två strategiska innovationsprogram (SIP:ar); Viable Cities med fokus på smarta hållbara städer och InfraSweden2030 som arbetar för en konkurrenskraftig transportinfrastruktur med klimatneutrala transporter; därefter presenterades två stora nätverk; Säkraplatser-nätverket som fokuserar på situationsbaserad brottsprevention, och Environmental Humanities Lab (EHL) som samlar forskning inom miljöhumaniora. Posterpresentationerna avslutades med två infrastrukturer; skolans nya digitala lab DiSA (tidigare BIM-labbet) som invigs i sin nya form hösten 2020 och KTH Arkitekturs labbmiljö det Digitala fabrikationslabbet (DFL) som även visade några 3D-printade modeller.

Mats avslutade dagen med information om skolans bibliometriska statistik och forskningsintäkter samt skolans önskemål kring myndighetskapitalsatsning på fakultetsförstärkning, forskarutbildningsplatser och post-doktortjänster.

Rektor, prorektor och universitetsdirektören var väldigt nöjda med besöket och möjligheten att få diskutera centrumbildningarnas och infrastrukturernas verksamhet direkt med olika representanter ur fakulteten. Eftermiddagen gav en större inblick i bredden på ABE-skolans verksamhet.

De posters som togs fram till evenemanget kommer att ställas ut i ABE-skolans lokaler vid ett senare tillfälle. Skolan planerar även att rektorsbesökets presentationer kommer att genomföras som ett öppet seminarium hösten 2020 så att samtliga centrumföreståndare får möjlighet att presentera sin poster för en större publik.

ABE-skolans ledning genomförde inför evenemanget en riskbedömning med anledning av covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I samband med detta vidtogs flera riskreducerande åtgärder med utgångspunkten att hindra, minska och begränsa smittspridningen av covid-19, bl.a. begränsning av antal deltagare.