Skolans doktorsprogram ses över

Publicerad 2019-11-21

Skolchefen har beslutat att genomföra en översyn av samtliga doktorsprogram inom skolan under ledning av skolans forskarutbildningsansvarig (FA).

Skolans prefekter har till följd av detta fått differentierade uppdrag av FA att i samråd med berörda parter ta fram ett förslag på programstruktur som kan ligga till grund för en fördjupad diskussion på skolnivå.

Prefekterna vid institutionerna för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), Byggvetenskap, Fastigheter och byggande samt Samhällsplanering och miljö ges i uppdrag att skissa på vilka ämnen och inriktningar som skulle kunna ingå i ett program med handledare från respektive institution. I uppdraget till prefekten vid Fastigheter och byggande ingår även att överväga förhållandet till ämnet Nationalekonomi. Prefekten vid Arkitektur ges i uppdrag att se över ämne och inriktningar för forskarutbildningsprogrammet i Arkitektur.

Prefekternas uppdrag initierades i oktober 2019 och ska slutrapporteras till FA senast sista januari 2020. Efter att prefekterna redovisat sina uppdrag kommer ett samlat utredningsresultat att beredas i ABE-skolans ledningsråd och överlämnas till skolchefen.

Nuvarande doktorsprogram följer i stort sett hur skolans institutioner var formerade kring år 2010. Därefter har flera organisationsförändringar skett inom skolan vilket skapat behov av att göra en översyn över programmen.

Kontakt:

Anders Karlström
Anders Karlström
Professor, Forskarutbildingsansvarig 087906898