Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utredning av organisationsstruktur och lärarförsörjning inom Institutionen för arkitektur 

Publicerad 2023-05-26

Skolchef har beslutat att ge prefekt Katja Grillner i uppdrag att göra en utredning av och utveckla förslag till en förnyad organisationsstruktur för Institutionen för arkitektur. Vidare beslutat skolchefen att ge prefekten i uppdrag att utreda förutsättningar och ta fram förslag på framtida struktur för lärarförsörjningen för Arkitektutbildningen. Uppdraget ska genomföras med kollegial insyn och delaktighet för institutionens medarbetare och befintliga organ för utveckling och ledning av utbildning och forskning.

Bakgrund

För att skapa de bästa förutsättningarna för den fortsatta utvecklingen av Institutionen för arkitektur föreslås en utredning kring organisationsstrukturen på Institutionen för arkitektur genomföras under 2023. Syftet är att åstadkomma en organisation som på ett mer ändamålsenligt sätt än dagens organisation understödjer samverkan mellan utbildning och forskning, ett samlat kollegialt ansvarstagande för verksamheten, samt en tydligare struktur för ledning och styrning. Parallellt föreslås en översyn göras kring lärarförsörjningen till arkitektutbildningen. Som ett underlag till utvecklingsarbetet bör en benchmarking med andra lärosäten i Sverige samt ett urval ledande, internationella utbildningsmiljöer genomföras.