Vicerektor för utbildning adjungerad i skolans strategiska råd

Publicerad 2019-05-14

Rektor har beslutat att Leif Kari, vicerektor för utbildning, adjungeras till ABE-skolans strategiska råd med närvaro- och yttranderätt från 1 april 2019. Tidigare har prodekanus haft en adjungerad plats i rådet.

Enligt rektors beslut V-2018-0067 har personer från KTH:s ledning adjungerats till skolornas strategiska råd.En uppdatering av ledamöter till strategiska råd på ABE-skolan har skett på grund av förändringar i ledningen.

Skolornas strategiska råd

Enligt arbetsordningen utgör skolans strategiska råd rådgivande organ till skolchefen i följande ärenden:

• viktigare ärenden rörande skolans organisation,
• utvecklings- och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut,
• övergripande frågor rörande utbildning, och
• andra ärenden av stor vikt för skolan som skolchefen bedömer att strategiska rådet bör avgöra.

Strategiskt råd ska bestå av skolchefen och fem representanter för de anställda. En är representant för teknisk och administrativ personal och fyra är lärar- och forskarrepresentanter. I rådet ingår också tre studeranderepresentanter samt tre ledamöter som inte är anställda vid skolan (externa). Skolchefen är ordförande i rådet.