Till innehåll på sidan

Klassificeringsstruktur

Klassificeringsstrukturen är en lista över verksamhetsområden och processer som förekommer vid KTH. Den används både för diarieföring och för handlingar som ordnas på annat sätt.

KTH Klassificeringsstruktur 1.1

Gäller från 2015-07-01
Dnr: V-2015-0384

1 Styra verksamhet

1.1 Förändra organisation
1.2 Upprätta och förändra styrdokument och planer
1.3 Genomföra strategiska uppföljningar
1.4 Fatta verksamhetsbeslut

2 Tillhandahålla verksamhetsstöd

2.1 Hantera generella ärenden inom verksamhetsstöd
2.2 Bedriva verksamhetsutveckling, projekt och utredningar
2.3 Hantera externa förfrågningar
  2.3.1 Hantera externa remisser
  2.3.2 Lämna ut allmänna handlingar
  2.3.3 Hantera externa rapporter, enkäter, frågor och synpunkter
2.4 Hantera ekonomi
  2.4.1 Bokföra
  2.4.2 Inrätta, förvalta och avveckla stiftelser
  2.4.3 Hantera stipendier
  2.4.4 Hantera bidrag
2.5 Hantera anställning
  2.5.1 Inrätta och tillsätta anställning
  2.5.2 Förvalta och avveckla anställning
2.6 Bedriva personalutbildning
2.7 Tillhandahålla och förvalta lokaler
2.8 Genomföra upphandling och inköp
2.9 Bevara och tillgängliggöra allmänna handlingar
2.10 Hantera informationssäkerhet
2.11 Tillhandahålla IT-stöd
2.12 Kommunicera bilden av KTH
2.13 Hantera akademiska utnämningar och pris
2.14 Hantera akademiska högtider
2.15 Bedriva biblioteksverksamhet

3 Bedriva utbildning

3.1 Hantera generella ärenden inom utbildning
3.2 Planera/revidera utbildningsutbud
  3.2.1 Förändra utbud av program på grund- och avancerad nivå
  3.2.2 Förändra utbud av kurser på grund-, avancerad och forskarnivå
  3.2.3 Förändra utbud av doktorsprogram och forskarutbildningsämne
3.3 Genomföra studentrekrytering
3.4 Genomföra utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå
  3.4.1 Genomföra programomgång
  3.4.2 Genomföra kursomgång
3.5 Genomföra uppdragsutbildning
3.6 Utbilda student på grund-, avancerad och forskarnivå
  3.6.1 Anta och registrera student
  3.6.2 Administrera pågående studier
  3.6.3 Administrera disciplinärenden
  3.6.4 Tillhandahålla studentservice
  3.6.5 Examinera student
3.7 Hantera samverkan för utbildning
  3.7.1 Hantera internationella avtal, finansiering och studerandeutbyte
  3.7.2 Hantera näringslivssamverkan för utbildning

4 Bedriva forskning

4.1 Hantera generella ärenden inom forskning
4.2 Utveckla samverkansrelationer för forskning (utgick 2015-06-30, hanteras under 4.3)
4.3 Hantera samverkansformer för forskning
4.4 Forska
  4.4.1 Administrera forskningsprojekt
  4.4.2 Genomföra forskningsprojekt
4.5 Tillämpa forskningsresultat
4.6 Tillgängliggöra forskningsresultat