Till innehåll på sidan

Så här gör du med dina handlingar

KTH som myndighet förvarar, upprättar och mottager allmänna handlingar. Exempel på sådana handlingar är KTH:s forskningsrapporter och kursakter. Hanteringen av allmänna handlingar styrs av lagar och förordningar. Du behöver därför veta hur just de handlingar som du förfogar över ska hanteras.

Handlingar som ska diarieföras ska lämnas till skolans/avdelningens registrator om du själv inte har behörighet att diarieföra dem.

Andra sätt att hantera handlingar är till exempel att:

  • registrera i IT-system
  • sortera in i pärm
  • lämna till administratör enligt skolans/avdelningens rutiner

Av informationshanteringssplanen  framgår vilka handlingar som är allmänna och om de ska diarieföras eller hanteras på annat sätt samt om de ska bevaras respektive gallras. Informationshanteringsplanen utvecklas ständigt. Skulle du sakna någon handling, kontakta dokumentsamordnaren  på din skola eller registrator på GVS.

Inför ett arkivprojekt ska du också lämna uppgifter till dokumentsamordnaren för din skola om vilka handlingar som du förfogar över och var de förvaras. Tänk på att detta även gäller elektroniska handlingar i IT-system.

Avvikande lokala rutiner kan förekomma. Kontakta dokumentsamordnaren på din skola om du är osäker på vad som gäller för dig.