Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Personalplanering

Rekryteringsprocessen ska föregås av en strategisk personalplanering där vårt kvantitativa och kvalitativa personalbehov planeras. Felrekryteringar kan medföra stora kostnader och kan resultera i både negativa personalekonomiska och sociala konsekvenser. Arbetet med personalplanering och budgetarbetet är två viktiga processer som sker i nära dialog med varandra.

Verksamhetsöversyn

Verksamhetsöversyn är en översikt över all personal, inklusive de som är utlånade, tjänstlediga, sjukskrivna etc. och en kartläggning av bemanningsbehovet på kort och lång sikt. Den ska tydligt visa var rekryteringsbehoven föreligger och hur dessa ska bemannas.

Rekryterande chef går igenom behov

  • Varför har behovet uppkommit? Föräldraledighet, pension, utökat behov etc.
  • Ska arbetsuppgifter omfördelas, förändras, avvecklas, vara kvar oförändrade, ska verksamhetens omorganiseras eller kan befintlig personal kompetensutvecklas för att täcka behovet?
  • Hur ser gruppens styrkor och svagheter ut? Vad behövs för att komplettera övriga arbetsgruppen/verksamheten?
  • Hur ser finansieringen ut för anställningen?
  • Är behovet förankrat med Avdelningschef/motsvarande

Om det föreligger behov av anställning behöver rekryterande chef se över

  • Ökad anställningsgrad för deltidsanställda

Om det finns anställda på deltid som har meddelat att de vill arbeta mer, då har du en skyldighet att se över om en del av arbetsuppgifterna kan läggas över så de får en högre anställningsgrad (enligt Lagen om Anställningsskydd (LAS § 25a)).

  • Företrädesrätt för tidigare anställda

Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist och arbetstagare som har anställts för begränsad tid och som inte kommer få förlängning, ska få möjlighet att visa intresse för fortsättning genom att anmäla att de vill ha företrädesrätt, under förutsättning att arbetstagaren varit anställd sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren (enligt Lagen om anställningsskydd (LAS § 25)).

Planera rekrytering

När ni kommer fram till att ni behöver rekrytera är det dags att fundera över vilka som ska medverka i rekryteringsarbetet och vem som ska vara rekryteringsansvarig, samt gör upp en tidsplan och avsätt tid för de olika stegen i processen.

KTH har avtal med externa leverantörer som kan utföra hela eller delar av rekryteringsprocessen. För mer information, se länk i högerspalten..

Nästa steg: Anställningsprofil