Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Urval

Urvalet består i regel av granskning av ansökningshandlingar, intervju och referenstagning, men kan också kompletteras med exempelvis arbetsprover och personlighetstester.

Urvalsmetoder

När ansökningstiden gått ut är det dags för rekryterande chef/rekryteringsansvarig att gå igenom alla inkomna ansökningshandlingar.

KTH:s rekryteringssystem erbjuder flera olika sätt att sortera och markera ansökningar, allt från statusmarkering till färgmarkering och poängsättning .Det är också viktigt att bedöma intervjusvaren på ett strukturerat sätt med hjälp av en gemensam mall/skala, oavsett om du intervjuar tillsammans med andra eller på egen hand.

Kontakta din skolas HR för mer information kring kompetensbaserad rekrytering samt för stöd i upplägget och utförandet av strukturerade intervjuer.

Intervju

I intervjun utvärderas kandidaternas förmågor i relation till de kompetenser som valts i anställningsprofilen/kravprofilen. Intervjun bör vara standardiserad, strukturerad och kompetensbaserad i syfte att behandla alla kandidater likvärdigt och undvika diskriminering.

 • Ta fram en frågeguide utifrån de kompetenskrav som ställts i anställningsprofilen/kravprofilen.
 • Var förberedd inför intervjun och skapa en välkomnande atmosfär.

Intervjuteknik

Intervjufrågorna bör vara samma till alla kandidater för att kunna jämföra information och få ett så korrekt bedömningsunderlag som möjligt.

 • Frågorna och bör vara relaterar till hur kandidaten agerat i en tidigare arbetssituation.
  ”Berätta om en situation när du…”
  ”Hur agerade du…”
  ”Hur gick det…”
  "Hur arbetar du för att..."
  "Kan du ge ett konkret exempel.."
   
 • Frågorna ska vara:
  Öppna: Hur… Vad… På vilket sätt… Berätta om…
 • Undvik frågor som är:
  Ledande
  Dubbla
  Flera på raken
  Kritiska, eller av personlig karaktär
   
 • Tänk på:
  Hur många är ni i intervjurummet
  Välj ett lämpligt rum
  Fundera över hur ni ska sitta i rummet
  Hur ska du föra anteckningar

Kompletterande bedömningar

I vissa rekryteringar kan det vara bra att komplettera intervjun med andra bedömningsverktyg för att skapa en så bra bild som möjligt av kandidaten. Exempel på sådana bedömningsverktyg är:

Arbetsprov

Arbetsprover användas för att utvärdera praktiska kunskaper. Identifiera gärna problemområden i befattningen att pröva. Arbetsprovet kan exempelvis vara att i en rekrytering av projektledare ska alla kandidater göra en projektplan utifrån information som de delgetts.

Det är viktigt att på förhand komma överens om bedömningskriterier för hur arbetsprovets resultat ska värderas. De sökande som ska utföra provet ska få samma förutsättningar så det är viktigt att det finns skrivna instruktioner, givna tidsramar och liknande. Informera de aktuella sökande på förhand om eventuellt arbetsprov. Kom ihåg att ge återkoppling på resultatet efter utvärderingen.

Tester

KTH har avtal för rekryteringsstöd med externa leverantörer   som kan utföra olika tester.

Personlighetstest

Personlighetstester mäter viktiga personliga egenskaper som är relevanta för den aktuella rollen. Exempelvis social förmåga, initiativförmåga etc.

Färdighetstester

Ett färdighetstest mäter begåvning och färdigheter, exempelvis verbal, numerisk och analytisk förmåga.

Second opinion

En second opinion utföra av extern part och innefattar oftast en djupintervju och någon form av personlighets- och färdighetstest.

Search och executive search

Search och executive search innebär att utifrån en fastställd anställningsprofil föreslå en eller flera lämpliga kandidater för en given befattning. Det innebär att leverantören systematiskt ska leta igenom marknaden och sina nätverk för att hitta lämpliga kandidater som kan söka utlysta befattningar på KTH. Search och executive search är lämpligt när man vill rekrytera en specifik kompetens som är svår att hitta på arbetsmarknaden.

Nästa steg: beslut i rekryteringen.