Till innehåll på sidan

Introduktion

En väl genomtänkt introduktion där den nya medarbetaren känner sig välkommen är betydelsefull för både den nyanställde och KTH. Den nya medarbetaren får en god uppfattning om KTH som arbetsgivare, vilket i sin tur kommer avspegla sig i både prestation och engagemang.

Introduktion i flera steg:

I samband med arbetsplatsintroduktionen utser närmast ansvarig chef en introduktör. Introduktören ska i samråd med chefen planera introduktionen samt ansvara för genomförandet. Den nyanställde har rätt att få information om hur arbetet ska utföras och om arbetsplatsen och arbetsmiljön i stort. Introduktionen bör svara på frågor som: vem har ansvaret, vem man vänder sig till i olika situationer och vilka är rättigheterna och skyldigheterna.

Uppföljningssamtal

Ett uppföljningssamtal bör genomföras löpande under de första 4 månaderna, eller så länge det finns behov. Samtalet är planerat, förberett, tillbakablickande och framåtsyftande där du stämmer av hur allt går. Se blankett Uppföljningssamtal av rekrytering.