Till innehåll på sidan

KTH:s nya mål för hållbarhet

Karta över FN:s globala hållbarhetsmål.
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
Publicerad 2021-02-26

Hållbart, jämställt och klimatneutralt. Det är KTH:s nya hållbarhets- och klimatmål sammanfattade i tre ord.

Målen består av fem universitetsövergripande hållbarhetsmål och ett klimatmål - med olika tidshorisont. Hållbarhetsmålen gäller för de närmaste fem åren, medan klimatmålet sträcker sig fram till 2045. Målen följs av delmål, handlingsplaner och åtgärder – där det framgår vem som ska göra vad och till när.

Porträttbild på KTH:s hållbarhetschef.
Kristina von Oelreich, hållbarhetschef.

– Det nya i jämförelse med våra tidigare mål är att vi slagit ihop klimat och hållbarhetsmålen, har en del nya rubriker och vi pratar om hållbar resurshushållning när det gäller vår egen verksamhet. Numera ingår även jämställdhet och för verksamheten tror vi att det gör arbetet mer effektivt och samordnat, säger Kristina von Oelreich, hållbarhetschef.

De första tre målen handlar om att KTH ska vara ett ledande tekniskt universitet avseende hållbar utveckling integrerat inom utbildning, forskning och samverkan.

– Det är väldigt mycket som redan görs på KTH. Arbetet kopplat till vår kärnverksamhet är ju det som har störst påverkan på hållbarheten, säger Kristina von Oelreich.

Mål nummer fyra och fem handlar om den egna verksamheten, att hushålla med resurser i vardagen och att hållbar utveckling och jämställdhet ska genomsyra den dagliga verksamheten.

Det sjätte målet handlar liksom tidigare om att KTH som tekniskt universitet ska gå i bräschen för klimatomställning och klimatneutralitet i samhället.

Porträttbild på KTH:s rektor.
Sigbritt Karlsson, rektor på KTH.

– Vi har kommit en bra bit på väg, när det gäller integreringen i utbildningen, men även när det gäller forskningen ligger vi långt framme till exempel inom energi, material och life science. Men vi får inte slå oss till ro, säger Sigbritt Karlsson, rektor och tillägger:

– Jag kommer också att rekrytera en ny vicerektor för hållbar utveckling i närtid.

Kommer KTH kunna uppfylla sina mål och samhället i stort klara klimatomställningen?

– Läget är utmanande, men jag är optimist. Genom att arbeta systematiskt och strukturerat med dessa frågor både internt och externt har KTH en oerhört viktig roll att spela i samhällsutvecklingen och för framtida generationer inte minst genom våra studenter, säger Sigbritt Karlsson.

– Ja. Omställningen till följd av corona visar att det går när det handlar om överlevnad och ett kritiskt läge kan vi tillsammans med det omgivande samhället ställa om, säger Kristina von Oelreich. Det viktigaste trots allt är att chefer och medarbetare tar ett ägarskap för dessa frågor i sitt dagliga arbete. Det krävs både ledarskap och mod i omställningen till ett mer hållbart samhälle.  

Text: Jill Klackenberg

De nya målen Universitetsövergripande hållbarhetsmål 2021-2025 och klimatmål 2021-2045   gäller från den andra februari 2021. Under varje övergripande mål kan du klicka dig vidare till delmål tillhörande åtgärder som finns i handlingsplanen.Varje år skickar KTH in en rapport till Naturvårdsverket  som visar graden av måluppfyllelse.I FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling ingår jämställdhet som mål nummer fem. Hur KTH bidrar till dessa mål finns i rapporten KTH Sustainable Development Goals Report  från 2019.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-02-26