Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

”Vi ser en stor utvecklingspotential inom ekonomiområdet”

Porträttbild av Susanne Odung och Christina Carlsson med vy från takterassen på Brinellvägen 8 på KT
Nulägesanalysen av det ekonomiadministrativa området har genomförts under ledning av ekonomichef Susanne Odung och Christina Carlsson, administrativ chef på ITM. Foto: Mikael Sjöberg.
Publicerad 2022-06-22

Som en del i det nu pågående utvecklingsarbetet av verksamhetsstödet görs en genomlysning av ett antal administrativa områden. Först ut i vår artikelserie är ekonomiområdet vars arbete ska leda till ett bättre stöd ut i organisationen.

Nu går ekonomiområdet in i nästa fas av utvecklingsarbetet. Kartläggning och analys av nuläget är klar och under hösten ska resten av organisationen bjudas in. Arbetet ska fördjupas och tillsammans ska man skifta fokus till ekonomiområdets nyläge. Gemensamma prioriteringar ska göras för att bestämma vilka delar som behöver utvecklas och i vilken ordning.

För att göra nulägesbeskrivning och kartlägga det ekonomiadministrativa stödområdet inom KTH, både centralt och ute på skolorna utsågs ekonomichef Susanne Odung  och Christina Carlsson , administrativ chef på ITM.

– Utifrån de SWOT-analyser vi gjort tillsammans med de ekonomiansvariga på varje skola, ekonomiavdelningens ledningsgrupp, de inköpsansvariga och upphandlingsfunktionen har vi nu kartlagt det nuläge vi befinner oss i. Vi har också fått mycket inspiration till framtida förändringsarbete, säger Susanne Odung.

Christina Carlsson fyller i:

– Tanken är att vi till hösten ska fördjupa arbetet utifrån nuläget för att se vad det är vi ska ta oss an och vad ska vi börja med. Målet är att skapa ett KTH där alla blir bemötta likvärdigt oavsett var en fråga ställs. Samgåendet syftar också till att frigöra resurser för utbildning och forskning. Det kommer vi kunna göra framåt genom att synka olika processer med varandra.

Inom det ekonomiadministrativa stödområdet har man sett att några områden har utvecklingspotential. KTH behöver ett mer utvecklat systemstöd inom ledning och planering, det gäller exempelvis budgetarbete, uppföljningsarbete, analys, prognos och bemanningsplanering. Med en ny samlad organisation hoppas man framåt även kunna erbjuda ett annat stöd än vad som är möjligt idag.

– Idag finns inga färdiga svar, men vi vet vart vi är på väg. Hur det kommer att se ut blir ett tillsammansarbete som påbörjas till hösten, där våra medarbetare ska få vara med och påverka. Det är där kompetensen finns. Ute i organisationen vet man vad som fungerar bra och var vi kan bli bättre, säger Susanne Odung och fortsätter:

– Sen ska det förankras ner i fakulteten där produktionen sker samt med det prefektråd som utsetts. Vi tittar också på vilka systemstöd som krävs framåt för de delar av ekonomistyrningsprocessen som vi nu vill utveckla. Det är ett stort förändringsarbete som bara börjat.

Arbetet med samgåendet fortsätter under hösten 2022 och den nya organisationen börjar gälla den 1 januari 2023. Utvecklingsarbetet kommer sträcka sig fram till 2026.

Text: Annelie Englund

Samgåendet och det fortsatta arbetet

I mars beslutade rektor att verksamhetsstödet på skolorna och det gemensamma verksamhetsstödet (GVS) går samman och bildar en ny organisation. Den nya organisationen är nästa steg i arbetet med att utveckla verksamhetsstödet mot högre kvalitet och effektivitet som frigör lärares och forskares tid och bidrar till KTH:s konkurrenskraft.

Under våren har administrativa chefer inom skolorna och avdelningschefer inom GVS kartlagt nuläget inom stödområdena utbildningsstöd, forskningsstöd, ekonomistöd, HR-stöd, infrastrukturstöd, kommunikationsstöd och ledningsstöd.

Om samgåendet och det fortsatta arbetet

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-06-22