Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Etik

Etik ges högsta prioritet inom EU-finansierad forskning: all verksamhet som genomförs under Horisont 2020 måste uppfylla etiska principer och relevant nationell, EU och internationell lagstiftning såsom Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

Etiskt forskningsuppförande innebär tillämpning av grundläggande etiska principer och lagstiftning på vetenskaplig forskning inom alla möjliga forskningsområden - till exempel biomedicinsk forskning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

De vanligaste etiska frågorna omfattar:

  • deltagande av barn, patienter, utsatta befolkningsgrupper,
  • användning av mänskliga embryonala stamceller,
  • frågor om sekretess och dataskydd,
  • forskning om djur och icke-mänskliga primater

Det inkluderar också att undvika brott mot forskningens integritet, vilket i synnerhet innebär att man undviker tillverkning, förfalskning, plagiering eller forskningsfusk.

När det gäller ansökningsstöd kommer RSO att hjälpa KTH-forskare med etikavsnitten i ansökningar till H2020-projekt (samt andra ansökningar där detta är relevant), särskilt tabellen för etiska frågor och självbedömningen om etik i forskningsprojektet.

Tabell över etiska frågor

Vid ansökan av finansiering för ett H2020-projekt måste forskaren fylla i en tabell om etiska problem i Funding and Tenders Portal (del A). Det avser t ex om forskningen involverar mänskliga deltagare, personuppgifter, mänskliga celler och vävnad eller djur. Om man identifierar några etiska problem i tabellen, måste man också lämna in självutvärderinen för etik (del B).

Etik självutvärdering

Denna del ska beskriva hur projektansökan uppfyller de nationella lagstiftnings- och etiska kraven för bästa praxis i det land / länder där forskningen ska genomföras. Detta innebär att forskaren i ansökan ska identifiera relevant lagstiftning (på nationell nivå och EU-nivå) samt etiska riktlinjer för bästa praxis som är relevanta för ansökan och explicit förklara hur forskningen kommer att följa dem.

Utvärdering av etik vid Europeiska kommissionen

Bild över processen för utvärdering av etiska frågeställningar i forskningsprojekt inom EU:s ramprogram Horizon 2020

Figuren ovan beskriver den övergripande granskningsprocessen av etik vid Europeiska kommissionen, från inlämning till projektavslutning.

Etiska granskningsprocessen avser alla aktiviteter som finansieras i Horizone 2020 och inkluderar etikprövningsprocessen, som genomförts före projektets start, samt etisk kontroll och revision.

När du förbereder ett förslag är det nödvändigt att genomföra en etisk analys som börjar med att fylla i en så kallad Ethics Issues Table. Alla som övervägs för finansiering kommer att genomgå en etiskprövning som utförs av oberoende etikexperter och/eller kvalificerad personal från en panel.

Etikprövningen börjar med en etikscreening och vid behov genomförs ytterligare analys. Etikprövningen kan leda till etiska krav som blir skyldigheter enligt avtal, och som granskas under projektets livstid samt efter det att projektet har avslutats.

Överväganden att ta i beaktande vid projektansökan

1. Identifiera alla potentiella etiska "frågeställningar" i både ansökningstext och etikavsnitt

2. Förklara hur etiska frågeställningar hanteras som en del av projektets arbetssätt

- Ge tillräcklig information för att stödja ett “Ja” i etiktabellen (samt i del 4-5)

3. Integrera etiska överväganden i milstolpar och rapporter

- Tillhandahåll projektbeskrivning för oberoende etiska utvärderingar med rapporter
- Ta reda på om detta kan ges stöd via projektmedel eller av en värdinstitution

 Mer information och länkar för att förbereda etisk självutvärdering finns här:

Kontakta oss på Research Support Office för mer information.

Datahanteringsplan
Etik
Jämställdhet
Kommunikation och spridning
Samhällsrelevans och genomslag (Impact)
TRL - Technology Readiness Levels
Värdeskapande (Exploitation) och Immaterialrätt (IP)
Öppna forskningsdata