Till innehåll på sidan

Säkerhetsrutiner i labb

Dessa rutiner gäller för labben på institutionen för materialvetenskap.

Säkerhetsrutiner i labb

1. Säkerhetsföreskrifter

Studenter och anställda som utför arbetet i labb eller verkstad på MSE ska gå igenom MSEs säkerhetsföreskrifter, skriva under blanketten på sista sidan samt skicka/lämna den till MSE:s verksamhetscontroller för arkivering. Närmaste chef (för forskar- och lärartjänster) / handledare (för forskarstuderande) ansvarar för att detta görs snarast tillsammans med övrigt intro-material vid nyanställning.

Säkerhetsföreskrifter på MSE v1.2 (2024-03-16) (pdf 1,1 MB)

2. KLARA - och labbsäkerhetskurs

Alla som ska arbeta i labben måste bekanta sig med riskbedömningssystemet genom en KLARA - och labbsäkerhetskurs. Efter genomgången introduktionskurs ges tillgång till inventeringssystemet KLARA. Kursen hålls av CBH-skolan några gånger per termin. Efter genomgången kurs får du access till KLARA.

Anmälan till kursen i labbsäkerhet 

3. Access

Ansök om access till de labb du behöver åtkomst till via ett formulär. Observera att du inte har rätt att använda utrustning – även om du kommer in i utrymmet – om du saknar behörighet.

Labbansvarig/handledare kommer innan tillgång till labb ges ha en fysisk genomgång av labbet där förhållningsregler, rutinarbeten, skyddsutrustning samt nödutgångar gås igenom. Vid denna genomgång ska alla labbets risker tas upp (inklusive alla pågående försök).

Ansök om access till labb

4. Verkstadskurs

Alla som ska arbeta i verkstaden måste gå en verkstadskurs. Kursen hålls efter behov (ca en gång per termin) på Institutionen för Produktionsutveckling. Efter genomgången kurs ges access till verkstaden. 

Ansök här om kurs.

5. Riskbedömning

En riskbedömning måste genomföras innan laborativt arbete startar. Observera att Skyddsombud och labbansvarig ska vara delaktiga i riskbedömningen.

Använd den för MSE framtagna riskbedömningsmallen  och om kemiska riskkällor finns kompletteras mallen med en riskbedömning i KLARA.

Riskbedömningen görs i KLARA under org "Materialvetenskap". Välj status "Klar" när riskbedömningen är färdiginlagd. Därefter ska kontrollfrågorna på utskriven riskbedömning besvaras av skribent tillsammans med skyddsombud och labbansvarig, ev. handledare. Riskbedömningen signeras av utförare, skyddsombud, labbansvarig, ev. handledare, och slutligen av prefekt. Riskbedömningen arkiveras hos Verksamhetscontroller.

Om en godkänd riskbedömning redan finns i KLARA så räcker det att man tar del av och utför arbetet i enlighet med den. Dock ska den först diskuteras med labbansvarig eller handledare (eller instrumentansvarig hos Hultgren) om handledaren (eller instrumentansvarig hos Hultgren) redan har signerat riskbedömningen, annars räcker det med labansvarig innan arbetet påbörjas (skyddsombud och prefekt behöver inte signera detta exemplar). Även denna version ska sparas i KLARA och arkiveras hos Verksamhetscontroller.

Riskbedömningsmall (Eng, Word) (docx 67 kB)

Signature page when risk assessment already exists (eng) (docx 31 kB)

6. Inköp till labb

Alla inköp ska om möjligt göras i WISUM. Kontrollera alltid med labbansvarig och din handledare innan beställning. Allt kemikaliebehov ska bedömas innan inköp och användning. Krävs särskild hantering, eventuella tillstånd, finns speciell lagstiftning? Instruktionsfilm MSE WISUM: Wisum tutorial - KTH Play .

7. CMR-utredning

En CMR-utredning måste göras innan inköp och arbete med CMR-ämnen startar. Detta görs i dialog med Kemikalieansvarig. Utredningen skicks till Prefekt för godkännande.

Innan arbetet med CMR startar så måste:

  • riskbedömning göras,
  • ett register över medarbetare som riskerar exponering som innebär risk för ohälsa föreligger hållas,
  • åtgärder för att minska exponeringen genomföras.

​​​​​​​CMR-utredning

8. Allmän brandutbildning

En allmän brandutbildning skall snarast genomföras, vilket ges av KTH på våren och hösten. Brandskyddsansvarig bedömer om övrig brandskyddsutbildning behöver genomföras eller godkänns. Meddela Verksamhetscontroller på MSE efter genomförd kurs.

9. Rapportera tillbud, risk och arbetsskador

Rapportera alla risker, tillbud, olyckor och arbetsskador i IA-systemet .