Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rutin ITM-skolan, avfallshantering MSE

RUTIN
Beslutsfattare:
Skolchef
Gäller från och med: 12 april 2019
Ändrad från och med: 8 mars 2021
Diarienummer: M-2019-0812 1.2
Ansvarig för översyn och frågor: Verksamhetscontroller

1. Syfte

Syftet med denna rutin är att beskriva hur hantering av avfall som uppkommer på Institutionen för Materialvetenskap ska hanteras enligt bindande krav för att minimera en negativ miljöpåverkan.

2. Omfattning/avgränsning

Rutinen avser Institutionen för Materialvetenskap, ITM-skolan. Detta är en lokal rutin, se KTH:s centrala rutin  för mer övergripande information.

3. Ansvar

 • Skolchefer ansvarar för att avfallshantering styrs och fungerar inom ramen för ITM.
 • Verksamhetcontroller ansvarar för att upprätta/genomförandet av rutinen.
 • Servicecenters vaktmästare ansvarar för att vid behov framföra förslag på uppdatering av rutinen.
 • Medarbetare på ITM ansvar för att hantera avfall enligt fastställda rutiner och bindande krav.

4. Genomförande

ITM-skolan ska så långt det är möjligt minimera avfall i verksamheten. Avfallshierarkin ska vara vägledande d v s, vi ska förebygga att avfall uppkommer genom att arbeta enligt följande ordning:

 • Minimera att avfall uppkommer
 • Återanvända material, utrustning, möbler etc.
 • Återvinna material genom källsortering
 • Återvinna energi genom förbränning av hushållssopor
 • Skicka på deponi

Samtlig personal ska sortera sitt eget avfall i miljöstation eller avsedda uppsamlingskärl belägna i labbet. I fall där avsedd miljöstation ej finns kontaktas tekniskt personal, kemikaliekoordinator eller institutionens/enhetens vaktmästare.

 • Papper slängs i pappersbingar i kopieringsrummen M119, N109.
 • Kartonger kan läggas hopvikta i avsedd vagn i postrummet M119 eller direkt i återvinningsrummet M025.
 • Batterier lämnas i avsedd låda i M119 eller direkt i kärl i återvinningsrummet M025.
 • Lampor sorteras i kärl i återvinningsrummet M025.
 • Toner lämnas i avsedd låda i postrummet M119 eller direkt återvinningsrummet M025
 • Wellpapp kan lämnas i postrummet M119 eller direkt i återvinningsrummet M025.
 • Metall lämnas i återvinningsrummet M025 (ej restmetaller från verksamheten).
 • Restmetaller från verksamheten kan lämnas i en uppmärkt avfallsbehållare i återvinningsrummet M030.
 • Hård- och mjukplast sorteras i kärl i återvinningsrummet M025 eller läggs i avsedd låda i M119. Plastdunkar kan lämnas i behållare i återvinningsrum M030.
 • Hushållsavfall slängs i soptunnorna i köken N114 och M129.
 • Kemikalier ska stå kvar på platsen/skåpet där kemikalierna enligt Klara är placerade. Vid den årliga inventeringen ska de kemikalier man inte längre vill ha kvar avföras ur Klara. Destruering sker av SEKA Miljöteknik AB. Central kemikalierutin
 • Keramer kan slängas i en uppmärkt avfallsbehållare i återvinningsrummet M030.
 • Elektronikskrot smådelar kan lämnas i avsedd låda i postrummet M119 eller i kärl i återvinningsrummet M025.
 • Gammal olja beställ destruering av SEKA Miljöteknik AB.
 • Gamla prover som är inbakade i bakelit eller plast kan lämnas i en för metall uppmärkt avfallsbehållare i återvinningsrummet M030.
 • Grovsopor kontakta Servicecenter så beställer de hämtning av KTHs hantverksgrupp. Vid större mängder beställer Service center en container från SUEZ.

Hämtning från återvinningsrum M025 ansvaras för av KTH VS.

Hämtning från återvinningsrum M030, kopiatorrum M119 samt N109 hanteras och ansvaras för av ITM Servicecenter.

Avvikelser och förbättringsförslag avseende hantering av brandfarliga och explosiva ska rapporteras till ansvarig chef som beslutar om åtgärder, och via ärendehanteringssystemet som finns tillgängligt via intranätet. Lagefterlevnad och avvikelser/förbättringsförslag redovisas i samband med att skolan har ledningens genomgång av miljö- hållbarhetsarbetet.

5. Ändringslogg

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn

04

2019-06-06

Uppdaterat länkar

Charlotte Flodin

05

2019-10-15

Uppdaterat genomförande, sortering av avfall

Eva Werner Sundén, Charlotte Flodin

06 2021-03-08 Uppdaterat genomförande, sortering av avfall Eva Werner Sundén
07 2023-04-20 Rutinen är granskad, inga ändringar gjorda Eva Werner Sundén