Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rutin ITM-skolan, avfallshantering EGI, enheten ETT

RUTIN
Beslutsfattare:
Skolchef
Gäller från och med: 16 augusti 2019
Ändrad från och med: 1 mars 2021
Diarienummer: M-2019-0809 1.2
Ansvarig för översyn och frågor: Verksamhetscontroller vid EGI

1. Syfte

Syftet med denna rutin är att beskriva hur hantering av avfall som uppkommer på enheten för Tillämpad Termodynamik och Kylteknik (ETT) ska hanteras enligt bindande krav för att minimera en negativ miljöpåverkan.

2. Omfattning/avgränsning

ITM-skolan, institutionen för Energiteknik (EGI), enheten för ETT, Brinellvägen 80A, 114 28 Stockholm. Detta är en lokal rutin, se KTH:s centrala rutin  för mer övergripande information.

3. Ansvar

 • Skolchefer ansvarar för att avfallshantering styrs och fungerar inom ramen för ITM.
 • Verksamhetcontroller ansvarar för att upprätta/genomförandet av rutinen.
 • Institutionens/enhetens vaktmästare ansvarar för att vid behov framföra förslag på uppdatering av rutinen.
 • Medarbetare på ITM ansvar för att hantera avfall enligt fastställda rutiner och bindande krav.

4. Genomförande

ITM ska så långt det är möjligt minimera avfall i verksamheten. Avfallshierarkin ska vara vägledande d v s, vi ska förebygga att avfall uppkommer genom att arbeta enligt följande ordning:

 • Minimera att avfall uppkommer
 • Återanvända material, utrustning, möbler etc.
 • Återvinna material genom källsortering
 • Återvinna energi genom förbränning av hushållssopor
 • Skicka på deponi

Samtlig personal ska sortera sitt eget avfall i miljöstation eller avsedda uppsamlingskärl belägna i labbet. I fall där avsedd miljöstation ej finns kontaktas tekniskt personal, kemikaliekoordinator eller institutionens/enhetens vaktmästare.

 • Papper läggs i därför avsett kärl för vidarebefordring till återvinning. Detta hanteras av avdelningens tekniska personal som vidarebefordrar avfallet till soprum B230 eller till soprum i änden av korridor M207 (Brinellvägen 72).
 • Kartonger plattas till och lämnas i soprum M207, Brinellvägen 72 eller i soprum B230 i anslutning till ingången på Brinellvägen 85.
 • Batterier sorteras i miljöstation på labbet och vidarebefordras av teknisk personal till soprum B230 eller till soprum i änden av korridor M207 (Brinellvägen 72).
 • Lampor sorteras i miljöstation på labbet och vidarebefordras av teknisk personal till soprum B230.
 •  Lysrör, lågenergilampor hanteras av teknisk personal och sorteras i soprum B230 eller i soprum i änden av korridor M207 (Brinellvägen 72).
 • Toner läggs i kopieringsrummet K427 och hanteras av IT-avdelningen.
 • Glas sorteras i miljöstation på labbet och vidarebefordras av teknisk personal till soprum B230.
 • El och elektronik sorteras i miljöstation på labbet och vidarebefordras av teknisk personal till soprum B230.
 • Kemikalier hanteras enligt i samråd med kemikaliekoordinator. Central kemikalierutin
 • Metaller samlas ihop och körs till återvinning av teknisk personal.
 • Plast o. mjukplast samlas ihop och sorteras i soprum B230, sköts av teknisk personal eller i soprum i änden av korridor M207 (Brinellvägen 72), sköts av teknisk personal.
 • Oljor – sorteras och hanteras av teknisk personal enligt SEKA AB:s föreskrifter och hämtas av SEKA AB.
 • Kärl för matavfall finns i skåpen under diskhon i köket på ETT. Lokalvårdarna tömmer och slänger i soprummet M207 på Brinellvägen 72.
 • Köldmedier – hanteras av teknisk personal. Använda köldmedier returneras till återförsäljare (KLYLMA) i enlighet med deras föreskrifter i tillhandahållna returkärl.
 • Övrigt avfall hanteras enligt råd från tekniker eller vaktmästare.
 • Container finns på baksidan utav Brinellvägen 66 för grovsopor. (SUEZ)

Avvikelser och förbättringsförslag avseende hantering av brandfarliga och explosiva ska rapporteras till ansvarig chef som beslutar om åtgärder. Lagefterlevnad och avvikelser/förbättringsförslag redovisas i samband med att skolan har ledningens genomgång av miljö- hållbarhetsarbetet.

5. Ändringslogg

Fastställd version

Dokumentdatum

Ändring

Namn

04

2019-06-26

Uppdaterat länkar

Charlotte Flodin

05 2021-03-01 Uppdaterat under rubiken "Genomförande" Adde Hatam Tabrizi
06 2023-04-24 Rutinen är granskad, inga ändringar gjorda Måns Hörnell/Anna Berglund