Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rutin ITM skolan, avfallshantering MMK

RUTIN
Beslutsfattare:
Skolchef
Gäller från och med: 16 augusti 2019
Ändrad från och med: 30 april 2021
Diarienummer: M-2019-0825 1.2
Ansvarig för översyn och frågor: Verksamhetscontroller

1. Syfte

Syftet med denna rutin är att beskriva hur hantering av avfall som uppkommer på institutionen för Maskinkonstruktion (MMK), ska hanteras enligt bindande krav för att minimera en negativ miljöpåverkan.

2. Omfattning/avgränsning

ITM-skolan, MMK, Brinellvägen 83-85. Detta är en lokal rutin, se KTH:s centrala rutin  för mer övergripande information.

3. Ansvar

 • Skolchef ansvarar för att avfallshantering styrs och fungerar inom ramen för sitt ansvarsområde.
 • Verksamhetscontrollern på Institutionen för Materialvetenskap ansvarar för beslut om implementering av rutin.
 • Institutionens/enhetens vaktmästare ansvarar för att vid behov framföra förslag på uppdatering av rutinen.
 • Samtliga medarbetare på ITM-skolan ansvar för att hantera avfall enligt fastställda rutiner och bindande krav.

4. Genomförande

ITM-skolan ska så långt det är möjligt minimera avfall i verksamheten. Avfallshierarkin ska vara vägledande d v s, vi ska förebygga att avfall uppkommer genom att arbeta enligt följande ordning:

 • Minimera att avfall uppkommer
 • Återanvända material, utrustning, möbler etc.
 • Återvinna material genom källsortering
 • Återvinna energi genom förbränning av hushållssopor
 • Skicka på deponi

Samtlig personal ska sortera sitt eget avfall i miljöstation eller avsedda uppsamlingskärl belägna i labbet. I fall där avsedd miljöstation ej finns kontaktas tekniskt personal, kemikaliekoordinator eller institutionens/enhetens vaktmästare.

 • Papper slängs i papperstunnor i kopieringsrummet plan 2 och plan4. Papperstunnor finns också i korridorerna på varje plan (våning).
 • Kartonger viks ihop och ställs i soprummet plan 2, Brinellvägen 85
 • Batterier sorteras i kärl i kopieringsrummet plan 2, Brinellvägen 83/85
 • Lampor sorteras i kärl i soprummet plan 2, Brinellvägen 85
 • Toner sorteras i kärl i soprummet plan 2, Brinellvägen 85
 • Glas sorteras i kärl i soprummet plan 2, Brinellvägen 85
 • Kemikalier sorteras i kärl i oljeförrådet plan 1, Brinellvägen 83. Central kemikalierutin
 • Metaller sorteras i kärl i verkstaden plan 2, Brinellvägen 81

Avvikelser och förbättringsförslag avseende hantering av brandfarliga och explosiva ska rapporteras till ansvarig chef som beslutar om åtgärder, och via ärendehanteringssystemet som finns tillgängligt via intranätet. Lagefterlevnad och avvikelser/förbättringsförslag redovisas i samband med att skolan har ledningens genomgång av miljö- hållbarhetsarbetet

5. Ändringslogg

Fastställd version

Dokumentdatum

Ändring

Namn

01

2018-03-21

Uppdaterad rutin

Pia Wångö

02

2019-03-21

Omorganisation av miljöledningsarbetet. Rutin inlagd i ny dokumentmall

Charlotte Flodin, Sara Pettersson

03

2019-06-26

Uppdaterat länkar

Charlotte Flodin

04 2021-04-30 Uppdaterat länkar Anna Berglund
05 2023-04-24 Rutinen är granskad, inga ändringar gjorda Måns Hörnell/Anna Berglund