Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rutin ITM skolan, avfallshantering EGI, enheten EKV

RUTIN
Beslutsfattare:
Skolchef
Gäller från och med: 16 augusti 2019
Ändrad från och med: 1 mars 2021
Diarienummer: M-2019-0814 1.2
Ansvarig för översyn och frågor: Verksamhetscontroller

1. Syfte

Syftet med denna rutin är att beskriva hur hantering av avfall som uppkommer på enheten för Kraft och Värme Teknologi (EKV) ska hanteras enligt bindande krav för att minimera en negativ miljöpåverkan.

2. Omfattning/avgränsning

ITM-skolan, institutionen för Energiteknik (EGI), enheten EKV, Brinellvägen 78, 100 44 Stockholm. Detta är en lokal rutin, se KTH:s centrala rutin  för mer övergripande information.

3. Ansvar

 • Skolchefer ansvarar för att avfallshantering styrs och fungerar inom ramen för ITM.
 • Verksamhetcontroller ansvarar för att upprätta/genomförandet av rutinen.
 • Institutionens/enhetens vaktmästare ansvarar för att vid behov framföra förslag på uppdatering av rutinen.
 • Medarbetare på ITM ansvar för att hantera avfall enligt fastställda rutiner och bindande krav.

4. Genomförande

ITM ska så långt det är möjligt minimera avfall i verksamheten. Avfallshierarkin ska vara vägledande dvs, vi ska förebygga att avfall uppkommer genom att arbeta enligt följande ordning:

 • Minimera att avfall uppkommer
 • Återanvända material, utrustning, möbler etc.
 • Återvinna material genom källsortering
 • Återvinna energi genom förbränning av hushållssopor
 • Skicka på deponi 

Samtlig personal ska sortera sitt eget avfall i miljöstation eller avsedda uppsamlingskärl belägna i labbet. I fall där avsedd miljöstation ej finns kontaktas tekniskt personal, kemikaliekoordinator eller institutionens/enhetens vaktmästare.

 • Papper läggs i vit behållare utanför toalett nära köket, kopieringsrum K427 i korridor K4o6 och rum M268 i anslutning till kopieringsmaskin, detta hanteras av avdelningens tekniska och administrativa personal.
 • Kartonger plattas till och placeras i soprum i änden av korridor M207 (Brinellvägen 72) eller i soprum B230 i anslutning till ingången Brinellvägen 85.
 • Batterier sorteras i soprum i änden av korridor M207 (Brinellvägen 72) eller i soprum B230 i anslutning till ingången Brinellvägen 85.
 • Lampor, lysrör, lågenergilampor sorteras i soprum i änden av korridor M207 (Brinellvägen 72) eller i soprum B230 i anslutning till ingången Brinellvägen 85.
 • Toner ställs i kopieringsrum K427, dessa hanteras av IT-avdelningen.
 • Glas sorteras i soprum i änden av korridor M207 (Brinellvägen 72) eller i soprum B230 i anslutning till ingången Brinellvägen 85.
 • El och elektronik sorteras i soprum B230 i anslutning till ingången Brinellvägen 85.
 • Kemikalier och spilloljor hanteras enligt rad från kemikalieansvarig. Se även Central kemikalierutin
 • Metaller läggs i soprum i änden av korridor M207 (Brinellvägen 72) eller i container for blandat avfall utanför ingången till Brinellvägen 72.
 • Plast och mjukplast sorteras i soprum i änden av korridor M207 (Brinellvägen 72) eller i soprum B230 i anslutning till ingången Brinellvägen 85.
 • Det finns en liten miljöstation i anslutning till köket, denna hanteras (töms) av den som är ansvarig for kaffeveckan.
 • Kärl för matavfall finns i skåpen under diskhon i köket på EKV. Lokalvårdarna tömmer och slänger i soprummet M207 på Brinellvägen 72.
 • Avfallsbehållare på kontor och kök töms av städpersonal, i labbet av avdelningens tekniker.
 • Övrigt avfall hanteras enligt råd från avdelningens tekniker eller vaktmästare.
 • Container finns på baksidan utav Brinellvägen 66 för grovsopor. (SUEZ)

Avvikelser och förbättringsförslag avseende hantering av brandfarliga och explosiva ska rapporteras till ansvarig chef som beslutar om åtgärder, och via ärendehanteringssystemet som finns tillgängligt via intranätet. Lagefterlevnad och avvikelser/förbättringsförslag redovisas i samband med att skolan har ledningens genomgång av miljö- hållbarhetsarbetet.

5. Ändringslogg

Fastställd version

Dokumentdatum

Ändring

Namn

03

2019-02-21

Omorganisation av miljöledningsarbetet. Rutin inlagd i ny dokumentmall

Charlotte Flodin, Sara Pettersson

04

2019-06-26

Uppdaterat länkar

Charlotte Flodin

05 2021-03-01 Uppdaterat under rubriken "Genomförande" Adde Hatam Tabrizi
06 2023-04-24 Rutinen är granskad, inga ändringar gjorda Måns Hörnell/Anna Berglund