Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rutin ITM-skolan, avfallshantering Utbildningskansli

RUTIN
Beslutsfattare:
Skolchef
Gäller från och med: 16 augusti 2019
Ändrad från och med: 16 augusti 2019
Diarienummer: M-2019-0810 1.2
Ansvarig för översyn och frågor: Chef utbildningskansliet

1. Syfte

Syftet med denna rutin är att beskriva hur hantering av avfall som uppkommer på Utbildningskansliet ska hanteras enligt bindande krav för att minimera en negativ miljöpåverkan.

2. Omfattning/avgränsning

ITM-skolan, utbildningskansliet. Detta är en lokal rutin, se KTH centrala rutin  för mer övergripande information.

3. Ansvar

 • Skolchefer ansvarar för att avfallshantering styrs och fungerar inom ramen för ITM.
 • Chef för utbildningskansliet ansvarar för att upprätta/genomförandet av rutinen.
 • Institutionens/enhetens vaktmästare ansvarar för att vid behov framföra förslag på uppdatering av rutinen.
 • Medarbetare på ITM ansvar för att hantera avfall enligt fastställda rutiner och bindande krav.

4. Genomförande

ITM ska så långt det är möjligt minimera avfall i verksamheten. Avfallshierarkin ska vara vägledande d v s, vi ska förebygga att avfall uppkommer genom att arbeta enligt följande ordning:

 • Minimera att avfall uppkommer
 • Återanvända material, utrustning, möbler etc.
 • Återvinna material genom källsortering
 • Återvinna energi genom förbränning av hushållssopor
 • Skicka på deponi

Samtlig personal ska sortera sitt eget avfall i miljöstation eller avsedda uppsamlingskärl belägna i labbet. I fall där avsedd miljöstation ej finns kontaktas tekniskt personal, kemikaliekoordinator eller institutionens/enhetens vaktmästare.

 • Elektronik ställs på avsedd plats i kopieringsrummet
 • Papper slängs i papperstunnan i kopieringsrummet
 • Kartonger ställs i kopieringsrummet
 • Batterier sorteras i särskild behållare i kopieringsrummet
 • Lampor byts av vaktmästare och lämnas direkt till avfallsrum
 • Toner ställs på avsedd plats i kopieringsrummet
 • Glas, metall, pappersförpackning, plastförpackning och matavfall sorteras i miljöstation vid köket
 • Pantflaskor sorteras i korg under bänk i köket
 • Vaktmästare tar hand om punkt 1-6 och ser till att återvinningen tas till avfallsrummet
 • Städarna tömmer miljöstationen
 • Om kemikalieavfall skulle uppstå så finns rutin för hantering här: Central kemikalierutin

Avvikelser och förbättringsförslag avseende hantering av brandfarliga och explosiva ska rapporteras till ansvarig chef som beslutar om åtgärder, och via ärendehanteringssystemet som finns tillgängligt via intranätet. Lagefterlevnad och avvikelser/förbättringsförslag redovisas i samband med att skolan har ledningens genomgång av miljö- hållbarhetsarbetet.

5. Ändringslogg

Fastställd version

Dokumentdatum

Ändring

Namn

01

2018-04

Ny rutin

Henrik Sahlström

02

2019-02-21

Omorganisation av miljöledningsarbetet. Rutin inlagd i ny dokumentmall

Charlotte Flodin, Sara Pettersson

03

2019-06-26

Uppdaterat länkar

Charlotte Flodin