Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rutin ITM skolan, avfallshantering Lärande

RUTIN
Beslutsfattare:
Skolchef
Gäller från och med: 16 augusti 2019
Ändrad från och med: 16 augusti 2019
Diarienummer: M-2019-0824 1.2
Ansvarig för översyn och frågor: Verksamhetscontroller

1. Syfte

Syftet med denna rutin är att beskriva hur hantering av avfall som uppkommer på institutionen för Lärande enligt bindande krav för att minimera en negativ miljöpåverkan.

2. Omfattning/avgränsning

ITM-skolan, samtliga enheter på institution för Lärande. Detta är en lokal rutin, se KTH:s centrala rutin  för mer övergripande information.

3. Ansvar

 • Skolchefer ansvarar för att avfallshantering styrs och fungerar inom ramen för ITM.
 • Verksamhetcontroller ansvarar för att upprätta/genomförandet av rutinen.
 • Institutionens/enhetens vaktmästare ansvarar för att vid behov framföra förslag på uppdatering av rutinen.
 • Medarbetare på ITM ansvar för att hantera avfall enligt fastställda rutiner och bindande krav.

4. Genomförande

ITM ska så långt det är möjligt minimera avfall i verksamheten. Avfallshierarkin ska vara vägledande dvs, vi ska förebygga att avfall uppkommer genom att arbeta enligt följande ordning:

 • Minimera att avfall uppkommer
 • Återanvända material, utrustning, möbler etc.
 • Återvinna material genom källsortering
 • Återvinna energi genom förbränning av hushållssopor
 • Skicka på deponi

Samtlig personal ska sortera sitt eget avfall i miljöstation eller avsedda uppsamlingskärl belägna i labbet. I fall där avsedd miljöstation ej finns kontaktas tekniskt personal, kemikaliekoordinator eller institutionens/enhetens vaktmästare.

 • Returpapper i papperstunnan i kopieringsrummet (Teknikringen 14), i respektive enhets kopieringsrum (Biblioteket) samt i återvinningsstationerna i entrén och källaren samt vid kopieringsplatsen i kontoret (Vetenskapens Hus).
 • Wellpapp/kartong bredvid papperstunnan i kopieringsrummet (Teknikringen 14), bredvid papperstunnan i respektive enhets kopieringsrum (Biblioteket) samt i återvinningsstationen i källaren (Vetenskapens Hus).
 • Mjukplast i avsedd låda i källsorteringsmöbeln i personalrummet (Teknikringen 14), i Lärar-lounchen och i Studio B (Biblioteket) samt i återvinningsstationerna i entrén och i källaren samt tunnan i köket (Vetenskapen Hus).
 • Hårdplast i avsedd låda i källsorteringsmöbeln i personalrummet (Teknikringen 14), i Lärar-lounchen och i Studio B (Biblioteket), samt i återvinningsstationerna i entrén och i källaren samt tunnan i köket (Vetenskapens Hus).
 • Glasförpackningar i avsedd låda i källsorteringsmöbeln i personalrummet (Teknikringen 14), i Lärar-lounchen och i Studio B (Biblioteket) samt i återvinningsstationerna i entrén och källaren samt kärlet i köket (Vetenskapens Hus).
 • Batterier i därför avsedda kärl i källsorteringsrummet (Teknikringen 14), i behållare i kopieringsrummet i korridoren Lärande södra, i behållare utanför vaktmästarens rum och i källsorteringsrummet (Biblioteket) samt i återvinningsstationen i källaren (Vetenskapens Hus).
 • El- och elektronikavfall, lysrör och andra lampor i därför avsedda behållare i källsorteringsrummet (Teknikringen 14), i källsorteringsrummet (Biblioteketet) samt i återvinningsstationen i källaren (Vetenskapens Hus).
 • Brännbart i avsedd låda i källsorteringsmöbeln i personalrummet (Teknikringen 14), i källsorteringsmöbeln i Lärar-lounchen och i Studio B (Biblioteket) samt i återvinningstationen i källaren, tunnan i köket och i varje laborationssal (Vetenskapens Hus).

Avvikelser och förbättringsförslag avseende hantering av brandfarliga och explosiva ska rapporteras till ansvarig chef som beslutar om åtgärder, och via ärendehanteringssystemet som finns tillgängligt via intranätet. Lagefterlevnad och avvikelser/förbättringsförslag redovisas i samband med att skolan har ledningens genomgång av miljö- hållbarhetsarbetet.

5. Kemikalieavfall

Vetenskapens Hus har en separat rutin för avfallshantering av kemikalier.

Om kemikalieavfall skulle uppstå på annan lokal så finns rutin för hantering här: Central kemikalierutin 

6. Ändringslogg

Fastställd version

Dokumentdatum

Ändring

Namn

01

2018-03-27

Syfte, omfattning/avgränsning, definitioner, ansvar, genomförande, Kemikalieavfall

Helen Zitoun

02

2019-03-21

Omorganisation av miljöledningsarbetet. Rutin inlagd i ny dokumentmall

Charlotte Flodin, Sara Pettersson

03

2019-06-26

Uppdaterat länkar

Charlotte Flodin

04 2023-04-24 Rutinen är granskad, inga ändringar gjorda Måns Hörnell/Anna Berglund