Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rutin ITM-skolan, avfallshantering INDEK

RUTIN
Beslutsfattare:
Skolchef
Gäller från och med: 16 augusti 2019
Ändrad från och med: 16 augusti 2019
Diarienummer: M-2019-0822 1.2
Ansvarig för översyn och frågor: Verksamhetscontroller

1. Syfte

Syftet med denna rutin är att beskriva hur hantering av avfall som uppkommer på institutionen för Industriell ekonomi och organisation (INDEK) ska hanteras enligt bindande krav för att minimera en negativ miljöpåverkan.

2. Omfattning/avgränsning

ITM-skolan, INDEK, Lindstedtsvägen 30. Detta är en lokal rutin, se KTH:s centrala rutin  för mer övergripande information.

3. Ansvar

 • Skolchefer ansvarar för att avfallshantering styrs och fungerar inom ramen för ITM.
 • Verksamhetcontroller ansvarar för att upprättande av rutin.
 • Institutionens/enhetens vaktmästare ansvarar för att vid behov framföra förslag på uppdatering av rutinen.
 • Medarbetare har ansvar att upprätta/genomförandet av rutinen på arbetsplatsen.

4. Genomförande

ITM-skolan ska så långt det är möjligt minimera avfall i verksamheten. Avfallshierarkin ska vara vägledande d v s, vi ska förebygga att avfall uppkommer genom att arbeta enligt följande ordning:

 • Minimera att avfall uppkommer
 • Återanvända material, utrustning, möbler etc.
 • Återvinna material genom källsortering
 • Återvinna energi genom förbränning av hushållssopor
 • Skicka på deponi

Samtlig personal ska sortera sitt eget avfall i miljöstation eller avsedda uppsamlingskärl belägna i labbet. I fall där avsedd miljöstation ej finns kontaktas tekniskt personal, kemikaliekoordinator eller institutionens/enhetens vaktmästare.

 • Elektronik som ska kastas läggs under trappan innanför dörren Teknikringen 18, därefter meddelas Christer Lindholm på studentexpeditionen, han kontaktar hantverkargruppen på KTH som hämtar avfallet, gäller även grovsopor
 • Papper slängs i papperstunnan i kopieringsrummen på respektive våning
 • Kartonger ställs i kopieringsrummet på respektive våning
 • Batterier sorteras i kärl i återvinningsrummet eller lämnas till studentexpeditionen
 • Lampor sorteras i kärl i återvinningsrummet eller lämnas till studentexpeditionen
 • Toner ställs i återvinningsrummet eller lämnas till studentexpeditionen
 • Glas sorteras i köken som sedan sorteras i kärl i återvinningsrummet.
 • Om kemikalieavfall skulle uppstå så finns rutin för hantering här: Central kemikalierutin

Vaktmästarna/Servicecenter ansvarar för att flytta kartonger, batterier, lampor, toner och glas till miljöstation finns på andra sidan ”Plattan” – rum 117A.

Avvikelser och förbättringsförslag avseende hantering av brandfarliga och explosiva ska rapporteras till ansvarig chef som beslutar om åtgärder, och via ärendehanteringssystemet som finns tillgängligt via intranätet. Lagefterlevnad och avvikelser/förbättringsförslag redovisas i samband med att skolan har ledningens genomgång av miljö- hållbarhetsarbetet.

5. Ändringslogg

Fastställd version

Dokumentdatum

Ändring

Namn

01

2018-03-27

Ny rutin

Christer Lindholm

02

2019-03-21

Omorganisation av miljöledningsarbetet. Rutin inlagd i ny dokumentmall

Charlotte Flodin, Sara Pettersson

03

2019-06-26

Uppdaterat länkar

Charlotte Flodin

04 2023-04-24 Rutinen är granskad, inga ändringar gjorda Måns Hörnell/Anna Berglund