Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rutin ITM-skolan, avfallshantering IPU Södertälje

RUTIN
Beslutsfattare:
Skolchef
Gäller från och med: 16 augusti 2019
Ändrad från och med: 21 april 2023
Diarienummer: M-2023-0906 1.2
Ansvarig för översyn och frågor: Verksamhetscontroller

1. Syfte

Syftet med denna rutin är att beskriva hur hantering av avfall som uppkommer på institutionen för produktionsutveckling (IPU) Södertälje ska hanteras enligt bindande krav för att minimera en negativ miljöpåverkan.

2. Omfattning/avgränsning

ITM-skolan, IPU Södertälje, Kvarnbergagatan 12 Södertälje. Detta är en lokal rutin, se KTH:s centrala rutin  för mer övergripande information.

3. Ansvar

 • Skolchefer ansvarar för att avfallshantering styrs och fungerar inom ramen för ITM.
 • Verksamhetcontroller ansvarar för att upprätta/genomförandet av rutinen.
 • Institutionens/enhetens vaktmästare ansvarar för att vid behov framföra förslag på uppdatering av rutinen.
 • Medarbetare på ITM ansvar för att hantera avfall enligt fastställda rutiner och bindande krav.

4. Genomförande

ITM ska så långt det är möjligt minimera avfall i verksamheten. Avfallshierarkin ska vara vägledande dvs, vi ska förebygga att avfall uppkommer genom att arbeta enligt följande ordning:

 • Minimera att avfall uppkommer
 • Återanvända material, utrustning, möbler etc.
 • Återvinna material genom källsortering
 • Återvinna energi genom förbränning av hushållssopor
 • Skicka på deponi

Samtlig personal ska sortera sitt eget avfall i miljöstation eller avsedda uppsamlingskärl belägna i labbet. I fall där avsedd miljöstation ej finns kontaktas tekniskt personal, kemikaliekoordinator eller institutionens/enhetens vaktmästare.

Samtlig personal ska sortera sitt eget avfall i miljöstation eller avsedda uppsamlingskärl.

 • Papper läggs i avsett kärl för återvinning som finns på 5 st olika platser: postrummet, kopieringsrum plan 3 och 4 samt vid skrivare för studenterna på plan 3 och 4. Detta hanteras av vaktmästare som vidarebefordrar avfallet till miljörum.
 • Kartonger plattas till och lämnas i kärl som finns bredvid återvinningskärlen för papper (se ovan, finns dock ej vid skrivare för studenter på plan 3 och 4).
 • Batterier läggs i röda batteriholkar som finns vid receptionen samt vid pentry på plan 3 och 4. Vidarebefordras av vaktmästare till miljörum.
 • Toner lämnas i vaktmästeriet.
 • Glas sorteras i miljöstation vid personalpentry och vidarebefordras av städbolaget till miljörum.
 • Kemikalier från kemilabbet ställes i preprum vid kemilabb, hämtning beställes av kemikalieansvarig (kemiläraren). Färgrester i sprayburkar och limrester från modell-labbet hämtning beställs av vaktmästaren på indikation av ansvarig tekniker. Central kemikalierutin .
 • Metall: läggs i kärlet för metall i miljörummet.
 • El och elektronik: läggs i kärlet för el och elektronik i miljörummet.
 • Plast och mjukplast: sorteras i miljöstation vid personalpentry plan 2.
 • Övrigt: hanteras enligt råd från tekniker eller vaktmästare.
 • Utrangerade kontorsmöbler ställs i förråd av vaktmästare.

Avvikelser och förbättringsförslag avseende hantering av brandfarliga och explosiva ska rapporteras till ansvarig chef som beslutar om åtgärder, och via ärendehanteringssystemet som finns tillgängligt via intranätet. Lagefterlevnad och avvikelser/förbättringsförslag redovisas i samband med att skolan har ledningens genomgång av miljö- hållbarhetsarbetet.

5. Ändringslogg

Fastställd version

Dokumentdatum

Ändring

Namn

03

2019-06-26

Uppdaterat länkar

Charlotte Flodin

04 2021-03-16 Uppdaterad version under rubriken genomförande Jessica Matz
05 2023-04-20 Ändrat HPU till IPU Södertälje, med anledning organisationsförändring Jessica Matz /Anna Berglund