Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rutin ITM-skolan, avfallshantering IPU Stockholm

RUTIN
Beslutsfattare:
Skolchef
Gäller från och med: 16 augusti 2019
Ändrad från och med: 21 april 2023
Diarienummer: M-2023-0907 1.2
Ansvarig för översyn och frågor: Verksamhetscontroller

1. Syfte

Syftet med denna rutin är att beskriva hur hantering av avfall som uppkommer på institutionen för Produktionsutveckling (IPU) Stockholm ska hanteras enligt bindande krav för att minimera en negativ miljöpåverkan.

2. Omfattning/avgränsning

ITM-skolan, IPU Stockholm, Brinellvägen 68 m.fl. Detta är en lokal rutin, se KTH:s centrala rutin  för mer övergripande information.

3. Ansvar

 • Skolchef ansvarar för att avfallshantering styrs och fungerar inom ramen för ITM.
 • Verksamhetcontroller ansvarar för att upprätta/genomförandet av rutinen. 
 • Institutionens/enhetens vaktmästare ansvarar för att vid behov framföra förslag på uppdatering av rutinen.
 • Medarbetare på ITM ansvar för att hantera avfall enligt fastställda rutiner och bindande krav.

4. Genomförande

ITM ska så långt det är möjligt minimera avfall i verksamheten. Avfallshierarkin ska vara vägledande dvs, vi ska förebygga att avfall uppkommer genom att arbeta enligt följande ordning:

 • Minimera att avfall uppkommer
 • Återanvända material, utrustning, möbler etc.
 • Återvinna material genom källsortering
 • Återvinna energi genom förbränning av hushållssopor
 • Skicka på deponi

Samtlig personal ska sortera sitt eget avfall i miljöstation eller avsedda uppsamlingskärl belägna i labbet. I fall där avsedd miljöstation ej finns kontaktas tekniskt personal, kemikaliekoordinator eller institutionens/enhetens vaktmästare.

 • Matavfallet läggs i speciella påsar som finns i anslutning till kök och pentryn i K222/K322/P308 där lokalvårdarna tömmer och lämnar till soprummet P211 för vidare transportering.
 • Elektronikskrot lämnas i MMKs återvinningsrum MMK Brinelllv. 80.
 • Papper slängs i papperstunnan i postrummet alt återvinningsrummet.
 • Kartonger ställs i återvinningsrummet.
 • Batterier sorteras i kärl i återvinningsrummet.
 • Lampor sorteras i kärl i återvinningsrummet.
 • Toner ställs i återvinningsrummet.
 • Glas sorteras i kärl återvinningsrum MMK Brinelllv. 80.
 • Kemikalier sorteras i kemikalieskåp P202 i avvaktan på SEKO. Central kemikalierutin
 • Metaller sorteras i container P201 samt P202 i avvaktan på certifierat företag.

Avvikelser och förbättringsförslag avseende hantering av brandfarliga och explosiva ska rapporteras till ansvarig chef som beslutar om åtgärder, och via ärendehanteringssystemet som finns tillgängligt via intranätet. Lagefterlevnad och avvikelser/förbättringsförslag redovisas i samband med att skolan har ledningens genomgång av miljö- hållbarhetsarbetet.

5. Ändringslogg

Fastställd version

Dokumentdatum

Ändring

Namn

04

2019-06-26

Uppdaterat länkar

Charlotte Flodin

05 2021-03-22 Ändring i ansvar. Tillägg av avfallsslag under rubriken genomförande. Sofia Kaller/

Adde Hatam Tabrizi

06 2023-04-21

Ändrat IIP till IPU Stockholm med anledning av organisationsförändring

Jessica Matz/Anna Berglund