Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ITM-skolans rutin för beredskap och agerande vid nödlägen

RUTIN
Beslutsfattare:   Skolchef
Gäller från och med:   16 augusti 2019
Ändrad från och med: 16 augusti 2019
Diarienummer: M-2019-0826 1.2
Ansvarig för översyn och frågor: Skolchef

1. Syfte

Syftet med denna rutin är att beskriva vilken beredskap som finns om nödlägen inträffar på ITM och som syftar till att minska miljöpåverkan.

2. Omfattning/avgränsning

Rutinen gäller hela ITM:s verksamhet och omfattar beredskap för att minimera miljöpåverkan, fara för egendom samt människor vid en eventuell incident eller olycka.

3. Definitioner

ITM-skolan: Skolan för Industriell teknik och management

4. Ansvar

Förvaltningschef

Har det övergripande ansvaret för KTH:s risk- och säkerhetsarbete på delegation av rektor enligt KTH:s besluts- och delegationsordning.

Säkerhetschef

Ansvarar för att:

 • KTH:s övergripande beredskap och nödlägen
 • Denna rutin finns tillgänglig och är aktuell
 • Se till att organisation och kompetens finns gällande KTH:s övergripande beredskap för nödlägen
 • Utbildning i brandsäkerhet erbjuds alla anställda
 • Ansvarar för att samordna säkerhetsarbetet på KTH
 • Rapportera till Hållbarhetschef om miljön påverkas eller kunde påverkas negativt

Skolchefer/förvaltningschef

ansvarar för att:

 • Denna rutin följs
 • Se till att organisation och kompetens finns gällande lokal beredskap för nödlägen och beredskap

Hållbarhetschef

ansvarar för att miljörisker i samband med beredskap och nödlägen identifieras i samband med identifiering och revidering av miljöaspekter och samverkar med säkerhetschef avseende rutinens efterlevnad.

Huvudansvarig för ITM brandskydd

 ansvarar för att:

Brandskyddsansvariga för institution på ITM ansvarar för att:

Kontakt till krisgrupp på ITM

5. Genomförande

På KTH och ITM-skolan finns risk för att olika incidenter i form av olyckor, brand, sabotage och utsläpp inträffar som kan påverka människor, egendom och miljön negativt.

Information om KTH:s beredskap för nödlägen och kriser finns på KTH:s intranät.

Information, krisplaner och uppdragsbeskrivningar för verksamma inom ITM:s beredskaps organisation finns på ITM:s intranät.

Beredskap för nödlägen finns genom:

 • Krisplaner  på varje institution
 • Systematiskt brandskyddsarbete, inklusive årliga utrymningsövningar
 • Rutiner för
  • kemikaliehantering
  • riskbedömning av hantering av kemikalier i KLARA
  • brandfarliga och explosiva varor
  • avfallshantering, gällande hantering av farligt avfall
 • Tydliga delegeringar  gällande vissa funktioner som exempelvis, brandskyddsansvariga, föreståndare för hantering av brandfarlig vara, kemikaliekoordinatorer
 • Möjlighet att anmäla tillbud eller arbetsskada

6. Dokumentation

Anmäl tillbud eller arbetsskada här

7. Bilagor

KTH centralt:

ITM:s intranät:

8. Ändringslogg

Fastställd version

Dokumentdatum

Ändring

Namn

00

2015-04-13

Ny rutin

Miljöombuden Annika Lilja & Sofia Granberg

01

2016-04-22

Årliga utrymningsövningar

Miljöombud Annika Lilja

02

2019-02-21

Uppdatering enligt ny miljöorganisation på KTH

Christina Carlsson och Charlotte Flodin

03

2019-04-04

Administrativa uppdateringar

Anna Thöresson Berg

04

2019-04-12

Rutin inlagd i ny dokumentmall

Sara Pettersson

05

2019-06-26

Uppdaterat länkar

Charlotte Flodin