Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ITM-skolans rutin för hantering av brandfarliga och explosiva varor

RUTIN
Beslutsfattare:   Skolchef
Gäller från och med:   16 augusti 2019
Ändrad från och med: 6 april 2021
Diarienummer: M-2019 0815, ks kod 1.2
Ansvarig för översyn och frågor: Föreståndare brandfarlig vara

1. Syfte

Syftet med denna rutin är att hanteringen av brandfarliga och explosiva varor genomförs på ett säkert sätt ur miljö-, hälso- och säkerhetssynpunkt.

2. Omfattning/avgränsning

Denna rutin omfattar ITM-skolans institutioner, avdelningar och enheter som har tillstånd för och hanterar brandfarliga och explosiva varor och omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor och är tillståndspliktiga. Detta är en lokal rutin, se KTH:s centrala rutin  för mer övergripande information.

3. Definitioner

Brandfarlig vara

Brandfarliga vätskor
Har en flampunkt som är lika med eller lägre än 100 grader C. Exempelvis bensin, aceton, fotogen, koncentrerad spolarvätska och i de flesta fall även utspädd spolarvätska. Information om en vätskas flampunkt finns i produktbladet för respektive produkt som du får du via leverantören.

Klassindelning
Från flampunkten indelas den brandfarliga vätskan i olika klasser. Klassindelningen
avgör hur den brandfarliga vätskan ska förvaras och hanteras. Generellt gäller att det ställs högre krav på en brandfarlig vätska av klass 1 då denna är mer brandfarlig än en vätska som tillhör klass 3.

Klassindelning:

Klass 1 - Vätskor med en flampunkt under 21 grader C
Klass 2 a - Vätskor med en flampunkt lika med eller över 21 grader C, men under eller
lika med 30 grader C
Klass 2 b - Vätskor med flampunkt över 30 grader C, men under eller lika med 55 grader C
Klass 3 - Vätskor med flampunkt över 55 grader C, men under eller lika med 100 grader C
Brandfarliga gaser
En gas som vid en temperatur av 20 grader

Explosiv vara

Ämnen, blandningar och föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor.

Föreståndare och stf föreståndare för brandfarliga och explosiva varor

Person som är utsedd att ansvara för hanteringen av brandfarliga och explosiva varor inom ITM, institution eller lokal/rum. Omfattning och avgränsning ska framgå av uppdragsbeskrivning/delegering.

 4. Ansvar

 • Skolchef ska se till att lagkrav gällande brandfarliga och explosiva varor följs samt är ansvarig för att utse skolans föreståndare för brandfarliga och explosiva varor genom skriftlig delegation.
 • Prefekt är ansvarig för att en eller flera föreståndare utses, genom skriftlig delegation samt att lagkrav och tillståndskrav uppfylls.
 • Personalstaben ansvarar för administration och arkivering av delegationerna samt anmäler ny föreståndare för brandfarliga och explosiva varor till KTH:s säkerhetschef.
 • Skolans föreståndare för brandfarliga och explosiva varor ansvarar för att sammanställa den årliga rapporten av tillståndsuppfyllnad (enligt mall nedan) samt samordna arbetet med brandfarliga och explosiva varor på ITM-skolan.
 • Föreståndare för brandfarliga och explosiva varor ansvarar enligt delegation samt att lagkrav och tillståndskrav uppfylls. Samt lämna in den årliga rapporten av tillståndsuppfyllnad (enligt mall nedan)
 • Föreståndare för brandfarliga och explosiva varor, på institutioner med eget tillstånd, ansvarar själva för administration vid ansökan om förnyat tillstånd gällande brandfarliga och explosiva varor. Ansökan sker i samarbete med säkerhetschef.

5. Genomförande

ITM-skolans institutioner har egna tillstånd eller ingår i KTH:s ramtillstånd gällande brandfarliga och explosiva varor.

Inköp sker enligt central kemikalierutin  och därutöver i samråd med lokal föreståndare för brandfarliga och explosiva varor så att tillstånd ej överskrids.

Kontroll att gasflaskor är π(pi) eller ASS-märkta och kontrollerats enligt lagkrav ska göras vid inköp.

Föreståndare för brandfarliga och explosiva varor ska bedöma var explosiv atmosfär kan uppstå och klassa in denna i zoner, samt bedöma risken för antändning. Om möjligt vidta åtgärder för att förhindra att explosiv atmosfär bildas, eller, om detta inte är möjligt, motverka antändning och begränsa skadorna om explosiv atmosfär antänds. Detta ska dokumenteras i en riskbedömning.

Riskbedömningen ska göras känd för berörda medarbetare.

Beträffande elutrustning får endast EX-klassad[1] utrustning användas i enlighet med ATEX-direktiv[2] i de olika zonerna. Riskområden ska vara försedda med särskilda skyltar som upplyser om att explosiv atmosfär kan uppstå.

Lösa gastuber eller aerosolbehållare med brandfarlig vätska ska placeras enligt lagkrav. Det innebär t.ex. att lösa behållare ska vara skyddade från påkörning och att utrymmen för hantering av brandfarliga gaser ska vara väl ventilerade. Mängden gas som får finnas i olika typer av lokaler och byggnader får inte överskridas.

Hantering av brandfarliga och explosiva varor ska ske av en person som har tillräckliga kunskaper både om de gaser som hanteras och om de risker som är förenade med verksamheten.

Antändbart material får inte finnas i farlig mängd där brandfarlig gas hanteras samt behållare får inte utsättas för farlig uppvärmning och öppen eld eller gnistor får inte förekomma i farlig närhet av behållare.

Destruktion av brandfarliga och explosiva varor sker enligt lokal kemikalierutin och informeras till lokal föreståndare för brandfarliga och explosiva varor.

Föreståndare för brandfarliga och explosiva varor skall årligen i februari månad enligt mallen nedan rapportera till den av skolan utsedda föreståndaren vilken i sin tur sammanställer och rapporterar vidare till hållbarhetchef och säkerhetschef.

 • Samtidigt maximalt förvarad mängd per lokal och byggnad
 • Eventuella förändringar i hanteringen
 • Rapport över att villkor i tillstånd uppfylls

Utifall tillstånd ej uppfylls skall detta rapporteras direkt till KTH:s säkerhetschef (kopia, berörd prefekt, skolchef, skolans föreståndare för brandfarliga och explosiva varor och KTH:s hållbarhetschef).

Olyckor och incidenter hanteras enligt central kemikalierutin  och /lokal krisplan .

Avvikelser och förbättringsförslag avseende hantering av brandfarliga och explosiva varor ska rapporteras till skolans föreståndare för brandfarliga varor och ansvarig chef som beslutar om åtgärder, samt via ärendehanteringssystemet som finns tillgängligt via intranätet. Lagefterlevnad och avvikelser/förbättringsförslag redovisas i samband med lagrevision och skolan har ledningens genomgång av miljö- hållbarhetsarbetet.

6. Dokumentation

ITM-skolans institutioner

Anmäl tillbud eller arbetsskada här!

Mall för rapportering av tillståndsuppfyllnad gällande brandfarliga varor, finns på båda av nedanstående länkar:

7. Bilagor

Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor, se Bindande krav – legala och andra krav

Uppdragsblanketter och delegationer  för:

 • Brandskydd
 • Brandfarliga och explosiva varor
 • Utrymningsledare
 • Kemikaliehantering
 • Labbansvariga
 • Miljösamordnare
 • Skyddsombud

8. Ändringslogg

Fastställd version

Dokumentdatum

Ändring

Namn

XX 2022-04-04 Senast kontrollerad. Inga ändringar Peter Hill/Anna Berglund

04/00

2019-04-04

Rutin inlagd i ny dokumentmall

Sara Pettersson

05/00

2019-06-26

Uppdaterat länkar. Förklaring till förkortningar.

Charlotte Flodin

06/00 2021-04-06 Uppdaterat definition av brandfarlig vara. Peter Hill/Anna Berglund

[1] Ex-klassad (explosion klassad) utrustning innebär att den är särskilt utformad för att undvika att antända en explosiv atmosfär genom gnistbildning.

[2] Atex (Atmosfär Explosiv)–direktiven handlar om explosionsfarlig miljö.