Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Policy för hållbar utveckling för KTH

KTH ska vara ett ledande tekniskt universitet inom hållbar utveckling och aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom utbildning, forskning, samverkan och genom att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten samt verka för socialt ansvarstagande.

Vad betyder att "främja en hållbar utveckling"?

Läsanvisning till KTH:s hållbarhetspolicy

I detta dokument finns definitioner och förslag på tolkningav begreppet hållbar utveckling and andra liknande begrepp. 

Detta innebär att KTH ska:

 • På alla nivåer i den strategiska och operativa verksamhetens organisation och arbetssätt integrera miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
 • Ha en identitet och varumärke som starkt förknippas med hållbar utveckling.
 • Ha en verksamhet som präglas av öppenhet, demokrati och respekt för människors lika värde och för människors livsvillkor.
 • Erbjuda utbildning av högsta kvalitet som utrustar framtidens yrkesverksamma med kunskap, engagemang, kritiskt tänkande och praktiska verktyg som gör att de kan bidra till ett hållbart samhälle.
 • Uppmuntra, utbilda och skapa förutsättningar för anställda, studenter, yrkesverksamma och de som arbetar på uppdrag av KTH att bidra till en hållbar utveckling inom och utanför verksamheten.
 • Bedriva forskning av högsta kvalitet som bidrar med hållbara och innovativa lösningar på samhällsutmaningar.
 • Sprida och stödja tillämpningar av ny teknik, metoder och synsätt samt aktivt delta i samhällsdebatten för att bidra till en hållbar utveckling.
 • Samverka med lokala, nationella och internationella partners som bidrar till en hållbar utveckling, jämställdhet och minskad klimatpåverkan.
 • Ha en god resurshushållning och vidta åtgärder i den egna verksamheten, för att förebygga miljöpåverkan och bidra till hållbar utveckling och ett klimatneutralt samhälle
 • Ständigt utveckla det interna ledningssystemet i syfte att förbättra KTH:s miljö- och hållbarhetsprestanda.
 • I överensstämmelse med universitetsövergripande mål och handlingsplaner vidta konkreta åtgärder för att förbättra KTH:s bidrag till en hållbar utveckling och ett klimatneutralt samhälle.
 • Säkerställa att legala och andra bindande krav som verksamheten omfattas av uppfylls.

Policyns syfte

Policy för hållbar utveckling för KTH syftar till att stödja och förbättra KTH:s hållbarhetsarbete. I likhet med övriga policyer för KTH (etisk policy, kvalitetspolicy, placeringspolicy gällande donationskapital, personalpolicy samt säkerhetspolicy) revideras denna policy årligen vid behov.

Definition av hållbar utveckling

Baserat på Brundtlandrapporten (1987) kan begreppet ”hållbar utveckling” definieras som:

En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.
Det innehåller två grundläggande koncept: behov, och speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga för vilka prioritet ska ges, och
de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida behov som också bestäms av teknologi och social organisation.

Beslutat av Universitetsstyrelsen 2015-02-19. Gäller fr o m 19 februari 2015. Reviderat 16 juni 2017. Reviderad 28 maj 2018. Reviderad juni 2021.