Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Val till fakultetsrådet – kandidater

Publicerad 2019-03-22

Ett nytt fakultetsråd, inklusive dekanus och prodekanus, ska väljas i april för perioden juli 2019-juni 2023 genom val bland KTH:s valbara lärare. Sju ledamöter som representerar lärare och forskare ingår i fakultetsrådet, inklusive dekanus och prodekanus som utses av rektor.

En hearing med kandidaterna kommer att genomföras den 28 mars kl 15.00-17.00 i Kollegiesalen, Brinellvägen 8.

Valet genomförs elektroniskt under perioden 1-7 april 2019. Information om genomförandet kommer att skickas ut till de röstberättigade 21 mars 2019.
 

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår följande personer till ledamöter som representerar lärare och forskare i fakultetsrådet:

Till dekanus föreslås:

Anders Forsgren

Anders Forsgren, professor, skolan för teknikvetenskap (SCI)

”KTH är en plats där det finns väldigt mycket energi och hög kompetens. Vi har studenter, fakultet och många andra anställda med starka viljor och höga ambitioner som tillsammans formar KTH. Det är en balans mellan linjeorganisation och kollegialt ledarskap. Speciellt viktigt är att denna balans blir konstruktiv och att vi gemensamt arbetar för ett sammanhållet KTH. Det är viktigt att fakulteten har en god arbetsmiljö och möjlighet till valfrihet i forskning och undervisning. Det är också väldigt viktigt att fakulteten känner delaktighet i beslut på alla nivåer.

Vi lever i en tid där det i många sammanhang krävs effektivitet och snabba lösningar. KTHs utveckling som framstående tekniskt universitet är helt avhängigt av medarbetarnas kompetens, engagemang och arbetsmiljö. I mycket av det vi gör finns inga snabba lösningar, vi behöver arbeta med stort tålamod, på en hög vetenskaplig nivå och med noggrannhet.

Jag har erfarenhet av rekryteringsfrågor och fakultetsfrågor knutna till min roll som vice skolchef vid skolan för teknikvetenskap under nio år. Om jag blir vald vill jag gärna använda denna erfarenhet för att fortsatt jobba för ett sammanhållet KTH. Jag känner inte hela KTH, men ser fram emot att lära mig mer.”
 

Till prodekanus föreslås:

Sofia Ritzén

Sofia Ritzén, professor, skolan för industriell teknik och management (ITM)

“Jag tror att universitet och särskilt ett universitet som KTH, som utbildar ingenjörer och bedriver teknisk och naturvetenskaplig forskning, har en viktig roll att spela i samhällets omvandling mot en hållbar utveckling. I det sammanhanget behöver KTH en fakultet som är engagerad i universitetets utveckling utöver att den bedriver excellent forskning och utbildning.

Kvalitetsaspekter av forskning och utbildning innehåller flera komponenter, som t ex hur väl den främjar hållbar utveckling och att säkerställa sådan kvalitet är en kontinuerlig utmaning för KTH.

Jag vill gärna bidra till att KTH har en engagerad fakultet som karakteriseras av mångfald och inkludering och som har en innovationsförmåga som får betydelse för framtiden.” 

Till ledamöter föreslås:  

Elena Dubrova

Elena Dubrova, professor, skolan för elektronik och datavetenskap (EECS)
Se Elena Dubrovas profilsida

“Framtiden ligger i forskningens händer. Via fakultetsrådet har vi möjligheten, och ansvaret, att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra lärare, forskare och studenter. Med över 20 års erfarenhet av att arbeta på KTH så vill jag bidra till att stärka fakulteten inifrån. Jag är tacksam för min nominering och hoppas få fortsätta driva frågor om ökad kvalité i forskning och undervisning.

Jag vill främja att KTH ska ligga i framkant internationellt och att vi ska vara stolta över allt som är ”Made in KTH”. För att producera toppresultat är det nödvändigt att erbjuda en kreativ och inkluderande arbetsmiljö. Alla på KTH ska erbjudas ett inspirerande klimat där de kan fokusera på att nå fantastiska resultat.”

Gunnar Karlsson

Gunnar Karlsson, professor, skolan för elektronik och datavetenskap (EECS)
Se Gunnar Karlssons profilsida

“Jag har engagerat mig för digitalisering av högre utbildning, både för våra kurser och för vårt medlemskap i edX, samt för att KTH bör blir en ledande aktör för fort- och vidareutbildning. Det livslånga lärandet behövs av våra alumner och andra ingenjörer samt av andra yrkesgrupper som behöver digital kompetens.

KTH:s forskning är framstående internationellt. Det behövs en genomsyn av villkoren för forskare såsom basfinansiering samt förväntningar på den forskning som bedrivs. En ökad basfinansiering är viktig om den kan kopplas till kvalitet på den forskning och samverkan som resulterar.

Om jag får förmånen att ingå i fakultetsrådet kommer jag att driva: fakultetens roll i att skapa framtidens KTH, ökad digitalisering, samt tydligt arbeta för att höja kvaliteten i KTH:s utbildningar och forskning.”

Joakim Lilliesköld

Joakim Lilliesköld, lektor, skolan för elektronik och datavetenskap (EECS)
Se Joakim Lillieskölds profilsida

”Jag har suttit i fakultetsrådet i snart ett år, det är ett viktigt organ som kan påverka hur KTH utvecklas och styrs. KTH genomgår för närvarande stora organisationsförändringar och i denna förändringsresa fyller fakultetsrådet en viktig roll att se till fakultetens villkor utan att vara fast i linjeorganisationens begränsningar.

Kvalitetssystem är en extra viktig fråga för mig, som GA har jag tidigare ansvarat för både EAE:n och HSV12-utvärderingen för en av KTH:s skolor, vilket krävt stora insatser av organisationen. Att utveckla sitt kvalitetssystem är viktigt för KTH, men det är också viktigt att vi fokuserar på kvalitetsutveckling samtidigt som det inte blir för betungande för organisationen. För mig är enkelhet viktigt i alla system och processer som byggs upp.

Det är KTH:s fakultet som gör oss till ett internationellt toppuniversitet, vi måste därför alltid arbeta på att ta tillvara på fakultetens potential.”

Anna Finne Wistrand

Anna Finne Wistrand, professor skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Se Anne Finne Wistrands profilsida

”Jag tycker att det hänt många positiva saker på KTH de senaste åren. Jag är stolt över att jobba på KTH och älskar det driv som finns här hos väldigt många.

Det finns en utvecklingsplan för 2018-2023 som innehåller många fina tankar. För att lyckas följa planen tycker jag att en viktig del är att se den enskilda människan, säkerställa att vi i rollen som lärare får beröm för bra undervisning och stöd när det behövs och att vi som forskare får vara just forskare/handledare.

Om vi främjar en miljö som innebär att bra undervisning lönar sig samt där innovativ forskning genererar nya samhällsnyttiga produkter/metoder kommer KTH:s utveckling vara positiv.”

Nina Wormbs

Nina Wormbs, lektor, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Se Nina Wormbs profilsida   

”Jag vill gärna fokusera på vad det innebär att vara anställd som forskare och lärare på ett universitet eller en högskola. Det är något annat än att jobba på ett företag och det borde märkas mer. Med vår roll som akademiker kommer både privilegier och skyldigheter, och forum för att diskutera dessa, kolleger emellan, borde utvecklas. Genom sådana samtal och möten tror jag också att vi kan vidareutveckla det kollegiala på KTH.

Vi måste också arbeta med kvalitetsfrågor, men samtidigt inse att en blankett till inte nödvändigtvis är bästa sättet. Riskerna med att försöka räkna fram kvalitet har påpekats länge men först nu verkar det finnas en möjlighet att utmana det och mer betona förtroende och tillit. Den chansen bör vi ta.”
 

Utöver valberedningens förslag har följande giltiga nomineringar inkommit:  

Bo Cederwall

Bo Cederwall, professor, skolan för teknikvetenskap (SCI)
​​​​​​​Se Bo Cederwalls profilsida

”Jag inspireras av de grundläggande principerna om demokrati, intellektuellt oberoende och frihet i det akademiska ledarskapet. Nära 25 års verksamhet på KTH och ett stort internationellt nätverk har gett mig perspektiv på vad som är mycket bra på KTH, och där vi har potential att bli bättre.

Det gäller exempelvis att ytterligare vässa vår excellens i forskning och utbildning samt vår innovationskraft, införa kraftfullare åtgärder för jämställdhet och mångfald, och att öka det demokratiska inslaget i de akademiska beslutsprocesserna för att nå större deltagande och engagemang från fakulteten i KTH:s strategiska utveckling.”

Andrew Martin

Andrew Martin, professor, skolan för industriell teknik och management (ITM)​​​​​​​
Se Andrew Martins profilsida ​​​​​​​

”Mångfald i alla dess former är KTH:s styrka. Den genomsyrar såväl våra forsknings- och utbildningsmiljöer, som alla de individer som arbetar och utvecklas inom ramen för dessa. Vare sig du kikar in i ett labb, gläntar på dörren till ett klassrum eller deltar i ett arbetsmöte med kollegor, kan du ta del av oändligt många exempel på KTH:s höga ambitioner och förträfflighet som universitet och lärosäte.

Att premiera mångfald är nyckeln till att säkerställa KTH:s plats bland de bästa universiteten i världen. Därför behöver vi ta tillvara den drivkraft som finns i hela vår organisation och uppmuntra initiativ på olika nivåer som ligger i linje med våra övergripande strategiska mål.

Om jag blir vald till KTH:s fakultetsråd kommer jag arbeta för detta.”​​​​​​​

Mihai Mihaescu

​​​​​​​Mihai Mihaescu, lektor, skolan för teknikvetenskap (SCI)​​​​​​​
​​​​​​​ Se Mihai Mihaescus profilsida ​​​​​​​

"KTH har en avgörande roll i att forma vårt samhälle genom utbildning av ingenjörer och specialister som ska ta itu med dagens och framtida samhällsutmaningar. Därför bör forskning, undervisning och forskningsdrivna utbildningsprocesser utvecklas och genomföras så att kvalitet garanteras och hållbarhet främjas. Jag är övertygad om att dagens samhällsutmaningar bäst löses genom tvärvetenskaplig forskning av hög kvalitet som involverar industrin samt alla andra viktiga aktörer.

Jag hoppas få möjligheten att använda min erfarenhet för att konstruktivt arbeta för ett bättre och positivt arbetsklimat vid KTH, fokuserat på att främja KTHs värdegrund samt bidraga till en fortsatt och fördelaktig utveckling av fakulteten. Detta kommer att göra KTH:s lärare och forskare bättre rustade att möta de utmaningar som vår krävande och dynamiska arbetstillvaro ställer på oss."

Daniel Tesfamarian Semere

​​​​​​​​​​​​​​Daniel Tesfamarian Semere, lektor, skolan för industriell teknik och management (ITM)
Se Daniel Tesfamarian Semeres profilsida ​​​​​​​

”KTH kännetecknas av excellens och det är viktigt att den vårdas och att det finns en stark fakultet på KTH. I den snabba omvandlingen mot ett mer hållbart och digitalt samhälle är KTHs fakultet en viktig del i inverkan på det omgivande samhället.

Att bli ledamot i fakultetsrådet, som arbetar för att främja en bra akademisk miljö, är ett privilegium med ett medföljande ansvar. Jag har flera års erfarenhet av att arbeta med fakultetsfrågor, som lärare, forskare, programansvarig och ledamot i skolans forskarutbildningsutskott. Jag uppskattar att ha blivit nominerad och jag hoppas att det kommer att ge mig möjlighet att erbjuda fakultetsrådet min fleråriga erfarenhet. De behov och förväntningar fakultetsrådet har, känner jag att jag har.”

Johan Silfwerbrand

​​​​​​​​​​​​​​Johan Silfwerbrand, professor, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Se Johan Silfwerbrands profilsida ​​​​​​​

"Utbildning, forskning och samverkan är lika viktiga men vi kan konstatera att det som gör högskolan unik är grund- och forskarutbildningen. Utbildningsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat. Sedan några år tillbaka är jag impact-ansvarig på min skola. Jag har aktivt arbetet för att ge meriter från såväl utbildning som samverkan större tyngd vid rekrytering och befordran. Blir jag invald i FR kommer jag att fortsätta arbeta för de här frågorna.

Behovet av en rejäl tillgång till medel för att bedriva långsiktig forskning och långsiktiga doktorandprojekt är något som förenar oss på KTH.

KTH skall vara tvåspråkigt. Använd svenskan parallellt med engelskan. Hjälp nya att få tillgång till svenskan som ju är nyckeln till det svenska samhället.

Jag är professor i brobyggnad och betong är mitt ämne Sedan drygt fyra år tillbaka är jag prefekt för institutionen för byggvetenskap. I en styrelse eller ett råd är jag inte rädd för att säga vad jag tycker men jag försöker alltid göra det på ett sakligt, vänligt och trevligt sätt."

Röstberättigad

Röstberättigad vid val av ledamöter som representerar lärare och forskare i fakultetsrådet är den som med en omfattning om minst 50 procent av heltid är

  • anställd tillsvidare som professor, lektor, adjunkt eller forskare
  • anställd som biträdande lektor
  • anställd för en begränsad tid om minst två år som lärare på konstnärlig grund.

Om valet

För att din röst ska vara giltig, om inte blank, ska lika många namn som det antal ledamöter som ska väljas, vara markerade, dvs sju namn ska ha markerats. Röstningen sker elektroniskt under perioden 1-7 april 2019.

Efter sammanräkning fastställer rektor valresultatet. De kandidater som erhåller högsta röstetal är utsedda till ledamöter i fakultetsrådet. Vid lika röstetal bör underrepresenterat kön ges företräde, i annat fall avgörs frågan genom lottning. Rösträkningen redogörs i ett protokoll (röstsammanräkningsprotokoll).

Valet kan inte ogiltigförklaras på grund av lågt valdeltagande.

Valresultatet kommer att tillkännages 11 april 2019 på internwebben.

Mer information om valet skickas per e-post till de röstberättigade 21 mars 2019.

Information om valet hittar du på intranätet:
intra.kth.se/aktuellt/nyheter/val-till-fakultetsradet-pa-kth-1.870368

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-03-22