Till innehåll på sidan

Biträdande lektor, lektor och professor

Initiering

 1. Prefekt för rekryterande institution kontaktar HR på skolan för att få information om . HR erbjuder stöd i hela processen.
 2. Prefekt inleder diskussion med Fakultetsförnyelseansvarig gällande initiering av rekrytering. Underlag till diskussionerna ska innehålla förslag på befattning, ämne, ev. beslutad finansiering och strategisk bemanningsplanering. Förslaget skall vara förankrat i institutionens ledningsgrupp.
 3. Fakultetsförnyelseansvarig delger skolkollegiet underlaget och ber om kommentarer. Skolkollegiet ombeds särskilt kommentera om närliggande tjänster inom andra institutioner. Skolkollegiet återkommer skyndsamt med kommentarer till Fakultetsförnyelseansvarig.
 4. Prefekten föredrar föreslagen ny tjänst i skolans ledningsråd. Eventuella justeringar eller ytterligare samordning med andra institutioner klargörs.

 5. Om Fakultetsförnyelseansvarig efter beredning godkänner förslaget, meddelas också HR om att formellt initiera ärendet.
 6. HR informerar skolans samverkansgrupp om planerad rekrytering.

Skolans förslag på inrättande av anställning och anställningsprofil

 1. Rekryteringsnämnden genomför behovsanalys och börjar processen med att utarbeta förslag på inrättande av anställning enligt punkt 1.3 i Anvisningar till anställningsordning för lärare . I arbetet ingår att upprätta projektplan, informera möjliga sökanden och lämna förslag på sakkunniga.
 2. Rekryteringsnämnden lämnar  elektroniskt till HR och Fakultetsförnyelseansvarig som granskar underlaget.
 3. Rekryteringsnämndens ordförande informerar skolans ledningsråd om planerad rekrytering.
 4. Skolchef godkänner förslag på inrättande av anställning.
 5. HR laddar upp godkänt förslag i rekryteringssystemet och lämnar över ärendet till handläggare på lärartillsättningar/Gemensamt verksamhetsstöd för vidare hantering och beslut utefter

Annonsering

 1. HR lägger in anställningsprofil i rekryteringssystemet och ber rekryteringsnämnden om kompletterande information för att skriva annons.
 2. Rekryteringsnämnden och Fakultetsförnyelseansvarig godkänner annonsförslag i samråd med handläggare på lärartillsättningar/Gemensamt verksamhetsstöd och HR.
 3. HR publicerar annonsen och hanterar inkomna ansökningar. HR skickar annonslänk till rekryteringsnämnden och information till pEECS (Kommunikationsenheten).
 4. HR informerar rekryteringsnämnden och rekryteringskommitténs ordförande (tillika Fakultetsförnyelseansvarig) när tre dagar återstår av ansökningsperioden. Rekryteringskommitténs ordförande beslutar om eventuell förlängning av ansökningsperioden och meddelar HR som förlänger annonsen.
 5. Rekryteringskommitténs ordförande informerar fakultetens dekanus om beslutet att förlänga annonseringsperioden.

Förslag på sakkunniga

 1. HR meddelar rekryteringsnämnden efter ansökningsdeadline passerat att förslag på sakkunniga behöver förberedas.
 2. Rekryteringsnämnden lämnar förslag på fyra sakkunniga med jämn könsfördelning till Fakultetsförnyelseansvarig.
 3. Fakultetsförnyelseansvarig väljer ut två sakkunniga och meddelar HR om vilka dessa är.
 4. HR kontaktar de två utvalda sakkunniga för att undersöka om personerna kan åta sig uppdraget samt för att samla in beslutsunderlag (jävsintyg, CV, publikationslista).
 5. HR förbereder skolans förslag på sakkunniga  och skickar till Fakultetsförnyelseansvarig för godkännande.
 6. HR laddar upp godkänt förslag i rekryteringssystemet och lämnar över ärendet till handläggare på lärartillsättningar/Gemensamt verksamhetsstöd för vidare hantering och beslut utefter .

Skolbesök

 1. Rekryteringsnämnden bjuder in utvalda kandidater till ett skolbesök i samband med att dessa kallas till intervju.
 2. Skolbesöket genomförs i samverkan med rekryterande institution. Prefekten ansvarar för besöksprogram.

Beslut

Professor

 1. Rekryteringsnämnden rankar kandidater och handläggare på lärartillsättningar/Gemensamt verksamhetsstöd skriver protokoll och lämnar beslutsunderlaget till rektor.
 2. Rektor förhandlar anställningsvillkoren med kandidat och beslutar om tillsättning.
 3. Formellt beslut skrivs av handläggare på lärartillsättningar/Gemensamt verksamhetsstöd.

Lektor och biträdande lektor

 1. Rekryteringsnämnden rankar kandidater och handläggare på lärartillsättningar/Gemensamt verksamhetsstöd skriver protokoll och lämnar beslutsunderlaget till prefekt.
 2. Prefekt beslutar om avdelning vid vilken tjänsten ska placeras utifrån kandidaternas profil. Tjänsten kan komma att placeras vid olika avdelningar beroende på kandidaternas profil.
 3. Den avdelningschef som enligt rangordningslistan ska anställa kandidaten genomför förhandling om anställningsvillkoren och beslutar om tillsättning. Om förhandlingen ej är framgångsrik kontaktas nästa kandidat på rangordningslistan, vilket kan innebär att annan avdelningschef genomför förhandlingen.
 4. Formellt beslut skrivs av HR.

Kontakt

Kontaktpersoner vid frågor om fakultetsrekrytering.