Till innehåll på sidan

Adjungerad professor

Initiering

 1. Avdelningschef kontaktar HR på skolan för att få information om KTH:s föreskrifter om adjungerad professor och om ansökningsprocessen . HR erbjuder stöd i hela processen.
 2. Avdelningschef begär in underlag i form av CV och publikationslista från kandidaten för att kunna initiera samtalet med skolan.
 3. Avdelningschef stämmer av med Fakultetsförnyelseansvarig och skolans befordringskommitté i syfte att bedöma om förutsättning kommer att finnas för skolan att lämna sitt stöd till adjungering. Hänsyn ska tas till KTH:s styrdokument  (Anställningsordning vid KTH: punkt 1.4, Riktlinje till anställningsordningen: punkt 2.2) samt till skolans beslut om lokala riktlinjer för affilierad fakultet och adjungerad professor .
 4. Fakultetsförnyelseansvarig kontaktar dekanus med underlag (kandidatens CV och publikationslista) för en informell diskussion i ärendet.
 5. Om Dekanus, Fakultetsförnyelseansvarig och skolans befordringskommitté är överens om ett godkännande beslutar Fakultetsförnyelseansvarig att formellt initiera ärendet och meddelar detta till HR.

Skolans anhållan och förslag på sakkunniga

 1. Avdelningschef lämnar förslag på fyra sakkunniga med jämn könsfördelning till Fakultetsförnyelseansvarig.
 2. Fakultetsförnyelseansvarig väljer ut två sakkunniga och meddelar HR vilka dessa är.
 3. HR kontaktar de två utvalda sakkunniga för att undersöka om personerna kan åta sig uppdraget samt för att samla in beslutsunderlag (jävsintyg, CV, publikationslista).
 4. Avdelningschef , fyller i den och lämnar in till HR elektroniskt för granskning.
 5. Avdelningschef kontaktar HR för att få aktuell mall för avtalsbilaga att skriva tillsammans med kandidatens arbetsgivare.
 6. HR kontrollerar att anhållan innehåller de delar som är nödvändiga för vidare hantering.
 7. Avdelningschef och Fakultetsförnyelseansvarig förankrar ärendet i ledningsrådet.
 8. Påskrivet original av anhållan och aktuell avtalsbilaga påskriven av alla parter skickas till HR för uppladdning i rekryteringssystemet.

Ansökan

 1. HR genomför en dold publicering och skickar ansökningslänken till kandidaten. Detta sker snarast efter Fakultetsförnyelseansvarigs besked till HR om att initiera ärendet. HR följer upp att ansökan inkommit.
 2. HR laddar upp skolans anhållan i rekryteringssystemet.
 3. HR lämnar över ärendet till Gemensamt verksamhetsstöd för vidare hantering och beslut utefter KTH:s handläggningsordning .

Kontakt

Kontaktpersoner vid frågor om fakultetsrekrytering