Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd (VS) vid KTH är organiserat i dels sakavdelningar vilka har ansvaret att samordna och bereda frågor inom stödområdet på en övergripande nivå, dels fem VS-avdelningar med riktat stöd till KTH:s skolor.

Verksamhetsstödets avdelningar

Ledning

Verksamhetsstödet leds av universitetsdirektör Kerstin Jacobsson universitetsdirektor@kth.se .

Varje avdelning leds av en avdelningschef. Beroende på avdelningens storlek, kan avdelningen ledas av:

  • endast en avdelningschef
  • avdelningschef och gruppchefer
  • avdelningschef, enhetschefer och gruppchefer

Internrevision

Internrevision  är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen som är internrevisionens uppdragsgivare. Internrevisionens administrativa hemvist är verksamhetsstöd på KTH.

Universitetsdirektörens ledningsråd

Avdelningscheferna bildar tillsammans universitetsdirektörens ledningsråd. De sex administrativa cheferna i ledningsrådet bildar tillsammans det administrativa chefsutskottet. Det är ett beredande och operativt utskott till universitetsdirektörens ledningsråd.

Utskottet bereder frågor som har påverkan på organisation och samordning i syfte att säkerställa enhetligt och likvärdigt verksamhetsstöd inom hela KTH. Utskottet ska användas för avstämning och förankring i utveckling av verksamhetsstödet och som påverkar organisering av stöduppgifter. Medlemmar i utskottet kan operativt medverka i beredning av frågor som uppkommit i eller ställts till utskottet.

Uppdrag för verksamhetsstödet

Verksamhetsstödet (VS) vid KTH har uppdraget att bidra till ett konkurrenskraftigt KTH genom att skapa förutsättningar för att KTH:s medarbetare ska kunna optimera sin insats i sina respektive roller som lärare, forskare eller verksamhetsstöd. Verksamhetsstödet ska ge ett stöd med kvalitet och kostnadseffektivitet som frigör tid för utbildning och forskning.

De konkreta uppgifterna för såväl VS skolavdelningar som VS sakavdelningar framgår av Arbets- och delegationsordning för verksamhetsstödet vid KTH. Dokumentet finns på sidan för KTH:s övergripande styrning