Till innehåll på sidan

Hållbart Campus

Hållbarhetsarbetet ska vara en del av vardagen på KTH.
För att uppnå KTH:s hållbarhets- och klimatmål arbetar studenter, anställda och intressenter tillsammans!

I vår verksamhet påverkar KTH miljön genom förbrukning av material, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter, vatten-och markanvändning och byggande samt vid inköp och upphandling. Det betyder att vi behöver minska miljöbelastningen från den egna verksamheten. Stärka biologisk mångfald samt verka för socialt ansvarstagande.

Avgörande för KTH:s hållbarhetshetsarbete är att det sker samverkan, student- och personalutbyten och deltagande i nationella och internationella nätverk bidrar till att stärka kvaliteten i utbildning och forskning samt stärker innovation inom miljö och hållbar utveckling.

Här beskriver vi en del av de aktiviteterna som görs på KTH Campus som är kopplande till hållbarhets- och klimatmålen. Exempelvis biologisk mångfald, resor och transporter och energi.

KTH Campusaktiviteter 2020

  • Säkra cykelhus, erhållit bygglov för 3 st som är under upphandling. Fler planeras.
  • Ved-depåer, biologisk mångfald
  • Fågelholkar, biologisk mångfald
  • Hållbara sittplatser, bevarade trädstammar, biologisk mångfald, hälsa
  • Kompletteringsplantering av ekar, biologisk mångfald
  • Frisbeekorg, hälsa
  • Belysningsförbättringar genomförda, trygghet

Andra aktörer och samarbetsparter

Aktörer i det omgivande ekologiska landskapet är viktiga för KTH i arbetet med biologisk mångfald och ekosystemtjänster. I och med att KTH inte äger grönytorna på och omkring Campus så är den främsta samarbetsparten vår hyresvärd Akademiska hus.

Även Stockholm Stad och Nationalstadsparken/Ekoparken är viktiga intressenter.

Ekoparken.org

Akademiska hus om biologisk mångfald på KTH:

Satsning på biologisk mångfald (akademiskahus.se)

Stockholms Stads handlingsplan för biologisk mångfald är ett viktigt styrdokument:

Handlingsplan biologisk mångfald (stockholm.se)

Nationalstadsparken/Ekoparken, det omgivande landskapet:

Nationalstadsparken.se

Kontakt

Är du intresserad av och vill arbeta eller driva projekt kopplade till resurshållning så hör gärna av dig: kth-miljo@kth.se

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-09-08