Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hållbart Campus

Hållbarhetsarbetet ska vara en del av vardagen på KTH.
För att uppnå KTH:s hållbarhets- och klimatmål arbetar studenter, anställda och intressenter tillsammans!

I vår verksamhet påverkar KTH miljön genom förbrukning av material, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter, vatten-och markanvändning och byggande samt vid inköp och upphandling. Det betyder att vi behöver minska miljöbelastningen från den egna verksamheten. Stärka biologisk mångfald samt verka för socialt ansvarstagande.

Avgörande för KTH:s hållbarhetshetsarbete är att det sker samverkan, student- och personalutbyten och deltagande i nationella och internationella nätverk bidrar till att stärka kvaliteten i utbildning och forskning samt stärker innovation inom miljö och hållbar utveckling.

Här beskriver vi en del av de aktiviteterna som görs på KTH som är kopplande till hållbarhets- och klimatmålen. Exempelvis biologisk mångfald, resor och transporter och energi.

KTH aktiviteter på campus 2022

  • Cykelservice på Campus Solna, resor och transporter
  • Elsparkcykelparkeringar, resor och transporter
  • Trädinventering, biologisk mångfald
  • Nyplantering äng, träd, biologisk mångfald
  • Belysningsförbättringar, trygghet

Andra aktörer och samarbetsparter

KTH:s campusområden är öppna miljöer för såväl studenter och personal som allmänhet. Campusområdena är utformade som "shared spaces", som delas av fotgängare, cyklister och bilar, där tillgänglighet och säkerhet för gångtrafikanter prioriteras. Grönområden, som inkluderar stadsparker, bikupor och utomhusgym, finns tillgängliga året runt. I anslutning till KTH Campus ligger Kungliga nationalstadsparken, världens första nationalstadspark. Parken är öppen för alla och har ett rikt växt- och djurliv.

Aktörer i det omgivande ekologiska landskapet är viktiga för KTH i arbetet med biologisk mångfald och ekosystemtjänster. I och med att KTH inte äger grönytorna på och omkring KTH så är den främsta samarbetsparten vår fastighetsägare Akademiska hus. Även Stockholm Stad och Nationalstadsparken/Ekoparken är viktiga intressenter.

Kontakt

Är du intresserad av och vill arbeta eller driva projekt kopplade till resurshållning så hör gärna av dig: kth-miljo@kth.se