Till innehåll på sidan

Resor och Transporter

Resor och transporter till och från och inom KTH:s campusområden påverkar klimatet. KTH utvecklar tillsammans med berörda aktörer såsom våra fastighetsägare och Stockholm Stad metoder för att få till ett hållbart resande på och mellan våra campus. Syftet är att minska våra utsläpp och buller samt att få till klimateffektiva möten. Det ska vara lätt och samtidigt klimatsmart att transportera sig mellan våra campus.
Nedan presenteras åtgärder som vidtagits för att nå våra hållbarhetsmål och klimatmål på området ”Resor och transporter”.

Cykling

På campus finns många cykelställ och pollare där du kan parkera din cykel. För en säkrare cykelparkering iordningställs nu cykelburar för din cykel.

cykelställ i en bur under tak
Bilden visar standardutförandet för cykelförråden. KTH har valt en modifierad version med montage av hålplåt över mittenpartiet för ökad säkerhet. Cykelförvaringen kommer ha sedumtak vilket är ett hållbart växtmaterial som släpper ifrån sig syre och absorberar koldioxid. Foto: Akademiska Hus

Cykelpumpar

Akademiska hus har placerat ut cykelpumpar på KTH Campus, på adresserna:

  • Malvinas väg 6
  • Drottning Kristinas väg 26
  • Brinellvägen 23
  • Teknikringen 18
  • Vallhallavägen 79

Tjänstecyklar

Det finns 10 stycken begagnade och renoverade cyklar för utlåning till KTH anställda. Cyklarna står utanför KTH Entré och lånas via receptionen där även hjälm och nyckel finns att låna. Cyklarna är omhändertagna då de övergivits, på campus eller i cykelförråd hos olika bostadsrättsföreningar. För skötseln av dem har KTH Sustainability Office avtal med MIOO.

Läs mer här: Låna en cykel i KTH Entré

CERO

KTH arbetar aktivt för att minska utsläpp från tjänsteresor. CERO är ett verktyg som innebär en strukturerad metod för att analysera tjänsteresor och pendlingsresor och hitta vägar mot klimatmål med störst ekonomisk besparingspotential. CERO är ett verktyg framtagen av KTH forskaren Markus Robért. Vidare finns en arbetsgrupp för minskade tjänsteresor med representanter från skolor och GVS.

Med en koldioxidbudget visas konkret på hur mycket utsläppen kan och bör minskas. Med hjälp av en enkät har personalens resor till och från arbetet samt tjänsteresor analyserats. (Detta projekt har pågått kontinuerligt sedan 2017).
Mer information på: cero.nu

Fossilfritt Sverige

KTH är medlem i Fossilfritt Sverige. Fossilfritt Sverige är ett nationellt initiativ för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Fossilfritt Sverige arbetar med att öka takten i klimatomställningen. Målet är att bygga en stark industri och skapa fler jobb och exportmöjligheter genom att bli fossilfria. Fossilfritt Sverige arbetar med färdplaner, strategier och utmaningar. KTH är med och har bland annat antagit tjänstebilsutmaningen. Detta innebär att KTH enbart kommer att köpa in eller leasa miljöbilar som tjänstebilar eller förmånsbilar. KTH arbetar under 2022 att nå utmaningen.

Mer information om KTH och antagna utmaningar på Fossilfritt Sveriges hemsida

REMM

KTH är med i REMM - Resfria/digitala möten i myndigheter REMM drivs sedan 2011 av Trafikverket och de samordnar arbetet inom ett antal utvalda myndigheter. Målsättningen är att utveckla användningen av digitala möten inom och mellan myndigheter. Myndigheter som har deltagit i REMM sedan starten har i snitt minskat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresor med 25 procent per anställd under en sexårsperiod. Detta gäller även för KTH som under perioden 2019-2021 har minskat sina utsläpp från tjänsteresor med 85%. Läs mer i vår rapport till Naturvårdsverket.

Länk för mer information: remm.se

Bilpool med vätgasbilar

För att minska utsläpp från bilar, kan KTH-anställda låna och köra en vätgasdriven elbil. På KTH Campus finns fem Toyota Mirai som kan användas via appen KINTO – både i tjänsten och privat.
(2020 påbörjades arbetet och 2021 var vätgasbilarna tillgängliga.)

Mer information om vätgasbilar på intranätet

Laddare för elbilar

För att gynna elbilsanvändningen finns 75 st laddstationer som Akademiska hus har satt upp. På KTH Campus finns det 12 st laddstolpar, på Albanova 60 st och på campus KTH Kista 3 st laddstolpar. De kostar lite mer än en vanlig parkeringsplats att använda på grund av att bilarna också laddas då de står på dessa platser.