Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hållbara byggnader och energi

För att bedriva KTH:s verksamhet i form av utbildning och forskning, behövs lokaler som t.ex. labb, kontors- och undervisningsytor. KTH arbetar med att minska sin energianvändning utifrån satta klimatmål, vilket sker i samverkan med fastighetsägarna.

Checklista

Inför sommaren

Under sommaren och inför ledigheten kan vi alla särskilt bidra till att minska KTH:s energianvändning. Varje kWh räknas!

Tänk särskilt på att: 

 • Stänga av din KTH arbetsdator och datorskärm samt eventuellt andra enheter vid din arbetsplats innan du går på semester.​
 • Stänga av utrustning i standby.​
 • Släcka all belysning (nödbelysning undantagen) i obemannade lokaler. ​
 • Dra ut laddare innan du går hem.​
 • När du är på plats på kontoret, håll inte fönster öppna utan vädra bara kort vid behov. Kom ihåg att stänga fönstret. 

Läs mer:

Energispartips (pdf 548 kB)

Minska energianvändningen - ett uppdrag för alla på KTH (pdf 241 kB)

 Energiplan för byggnader

Energibesparingsåtgärder av KTH och Akademiska Hus under 2023

KTH och Akademiska hus samarbetar kring våra byggnader och energifrågor. Exempel på gemensamma åtgärder är:

 • Driftoptimering av ventilation, temperatur och belysning
 • Nattvandring: Energikoll av verksamheten under kvällstid
 • Exjobb med fokus på specifika byggnader på KTH Campus
 • Genomförande av test för att tidigarelägga släckning av belysning i vissa korridorer 

Under sommaren 2023 stängdes dessutom byggnader på Campus och drifttider anpassades efter en lägre beläggningsgrad i hus som stod öppna. Tack vare åtgärderna minskade kylanvändningen med 21% och elanvändningen med 11% jämfört med sommaren 2022.

Under nattvandring som genomfördes våren 2023 upptäcktes ett flertal förbättrinsområden. Exempelvis var lampor tända, fönster stod öppna, skärmar i mötesrum hade inte stängts av samt dragskåp stod öppna. Åtgärder noteras och blir del av en gemensam handlingsplan tillsammans med våra fastighetsägare.

2022 energi och resultat

KTH:s delmål för hållbara byggnader och klimatpåverkan


Delmålsresultat: KTH:s klimatpåverkan från energianvändning i jämförelse med 2015
​​​​- Minskade med 24 procent (från 584 CO2e till 445 CO2e) per årlig arbetsstyrka
- Minskad med 23 procent (från 167 CO2e till 128 CO2e) per helårsstudent
- Minskad med 20 procent (från 7,7 CO2e till 6,2 CO2e) per kvadratmeter

Andelen förnybar energi var 96 % av den totala energianvändningen vid KTH. Totalt producerades 3599 kg CO2e per MWh (4 ton CO2e) av solenergi från byggnader på KTH. Se Akademiska Hus information angående solceller på campus. (pdf 2,5 MB)

Fastighetsägarna (se nedan) tar årligen fram en energiplan som beskriver de åtgärder som ska vidtas för att minska energianvändningen i byggnaderna. I Energiplan 2022 (pdf 255 kB)  beskrivs de åtgärder som har genomförts av Akademiska hus under 2022, som rör el, värme, och kyla. Läs mer om KTH:s energianvändning i rapportering till Naturvårdsverket.

Mer information om KTH:s energiarbete (informationen har tagits fram i powerpoint format för dialog med medarbetare): Energiåtgärder och resultat (pptx 6,9 MB)

Samverkan med fastighetsägare

KTH bedriver verksamhet på 5 campusområden i Stockholmregionen. KTH äger inte sina byggnader utan hyr dessa av fastighetsägarna Akademiska Hus, Hemsö och Samhällsbyggnadsbolaget. Ett nära samarbete med dem är förutsättningen för att genomföra arbetet med att byggnaderna ska vara hållbara och klimatsmarta i överensstämmelse med KTH: s hållbarhets- och klimatmål. 

KTH samarbetar med Akademiska Hus på strategisk nivå genom det så kallade ”Strategiska samverkansforumet”. Inom ramen för forumet finns uppsatta mål avseende samverkan kring utbildning och forskning, samt campusrelaterade frågor. Årligen sker en uppföljning av målen, med VD för Akademiska Hus och KTH:s rektor i december månad.

Inom ramen för samarbetet med Akademiska hus har under 2022 följande projekt och åtgärder vidtagits:

 • Forskning och utbildningsprojekt som KTH och fastighetsägarna samverkar kring på Live-In Lab: Genomförda FoU-projekt | KTH Live In Lab
 • Forskning och utbildningsprojekt som KTH och Akademiska Hus samverkar inom: Konceptualisering av AI inom byggnadsdrift i form av Inomhusklimat som en tjänst.
 • Grönt hyresavtal för byggnad 43:35 Bergs (som en del i pågående forskningsprojekt).

 • Modernisering av byggnaden KTH Kemi påbörjades. Förväntas vara klart år 2024.

I övrigt sker samverkan i den löpande förvaltningen avseende olika sakfrågor t.ex. energi, ny och ombyggnader, avfall, biologisk mångfald etc.

Inomhusklimat

KTH har tecknat ett grönt hyresavtal med Akademiska Hus för hus 43:35 Bergs där projektet ”inomhusklimat som tjänst” finns med som en punkt. Här kommer Akademiska Hus med hjälp av artificiell intelligens att styra inomhusklimatet. Projektet är tillfälligt pausat. 

Inom forskningssamarbetet mellan KTH och Akademiska Hus, har en industridoktorand låtit utveckla och implementerat en ny affärsmodell med syfte att utifrån en lagom nivå av digitalisering tillhandahålla ett överenskommet inomhusklimat till lägst resursanvändning. Forskningen har hittills resulterat i tre forskningsartiklar:

Energikartläggning

För varje byggnad på KTH med Akademiska Hus som hyresvärd finns det en detaljerad energikartläggning. Här står bland annat om föreslagna åtgärder för att minska energiförbrukningen. 

Teknikplattform

I teknikplattformen finns egenskapskrav, t.ex. krav på U-värde på väggar/fönster för energieffektivt byggande. Teknikplattformens dokument finns tillgängligt på Akademiska Hus publikationssida: Alla publikationer | Akademiska Hus 

Miljöbyggnad

Vid ny- och ombyggnation ställer KTH krav på att miljö och hållbarhetsk inkluderas i projektet. miljöcertifieringen Miljöbyggnad ställer krav på byggnadens miljöprestanda och energiåtgång. Av de byggnader KTH använder är nio certifierade enligt Miljöbyggnad; fyra som guld och fem som silver. Läs mer om vad en certifiering enligt Miljöbyggnad innebär:
Vad är Miljöbyggnad? | Swedish Green Building Council