Till innehåll på sidan

Hållbara byggnader och energi

För att bedriva KTH:s verksamhet i form av utbildning och forskning, behövs lokaler som t.ex. labb, kontors- och undervisningsytor. KTH arbetar med att minska sin energianvändning utifrån satta klimatmål, vilket sker i samverkan med fastighetsägarna.

Samverkan med fastighetsägare

KTH bedriver verksamhet på 5 campusområden i Stockholmregionen. KTH äger inte sina byggnader utan hyr dessa av fastighetsägarna Akademiska Hus, Hemsö och Samhällsbyggnadsbolaget. Ett nära samarbete med dem är förutsättningen för att genomföra arbetet med att byggnaderna ska vara hållbara och klimatsmarta i överensstämmelse med KTH: s hållbarhets- och klimatmål. Regelbundna möten hålls med KTH:s fastighetsägare, i första hand med Akademiska hus som är KTH:s största fastighetsägare om åtgärder och projekt.

KTH samarbetar med Akademiska Hus på strategisk nivå genom det så kallade ”Strategiska samverkansforumet”. Inom ramen för forumet finns uppsatta mål avseende samverkan kring utbildning och forskning, samt campusrelaterade frågor. Årligen sker en uppföljning av målen, med VD för Akademiska Hus och KTH:s rektor i december månad.

Inom ramen för samarbetet med Akademiska hus har under 2020 följande projekt och åtgärder vidtagits:

  • Forskning och utbildningsprojekt som KTH och fastighetsägarna samverkar kring på Live-In Lab: Genomförda FoU-projekt | KTH Live In Lab
  • Grönt hyresavtal för byggnad 43:35 Bergs.

  • Fönsterbyten på hus 43:20, 43:15 och 43:34.

  • Styrning av ventilation i 17 st hörsalar i samverkan med KTH:s lokalbokningssystem Time-Edit.

  • Solceller på 7 st byggnader som fått tilldelning av solcellsstöd från Länsstyrelsen.

  • Gemensam avsiktsförklaring med Stockholm Exergi avseende Biokol som koldioxidsänka: Minusutsläpp | Stockholm Exergi

I övrigt sker samverkan i den löpande förvaltningen avseende olika sakfrågor t.ex. energi, ny och ombyggnader, avfall, biologisk mångfald etc. 

Energiplan för byggnader

Fastighetsägarna tar årligen fram en energiplan som beskriver de åtgärder som ska vidtas för att minska energianvändningen i byggnaderna. I länken nedan beskrivs de åtgärder som har genomförts av Akademiska hus under 2020, som rör el, värme, och kyla.
Campus KTH – energistatistik | Akademiska Hus

KTH:s lokalförsörjningsplan

KTH upprättar årligen en lokalförsörjningsplan. Den beskriver på en strategisk nivå hur lokalerna ska användas för utbildning och forskning. I planen beskrivs hur hållbarhet ska beaktas då lokalplanering sker. Läs särskilt på sidan 38-40 om hållbarhet och energianvändning i KTH:s Lokalförsörjningsplan: KTH:s Lokalförsörjningsplan.

Inomhusklimat

Akademiska Hus har en guide till ett gott inomhusklimat, med fokus på temperatur och ventilation. Tillsammans kan vi hjälpas åt att spara energi och skapa ett gott inomhusklimat, med fokus på temperatur och ventilation.
Guiden till ett gott inomhusklimat | Akademiska Hus

KTH har tecknat ett grönt hyresavtal med Akademiska Hus för hus 43:35 Bergs där projektet ”inomhusklimat som tjänst” finns med som en punkt. Här kommer Akademiska Hus med hjälp av artificiell intelligens att styra inomhusklimatet.
En presentation av inomhusklimat som tjänst (youtube.se)
En artikel om inomhusklimat som tjänst (diva-portal.org)

Energikartläggning

För varje byggnad på KTH med Akademiska Hus som hyresvärd finns det en detaljerad energikartläggning. Här står bland annat om föreslagna åtgärder för att minska energiförbrukningen.
Under år 2020 genomfördes åtgärder som t.ex.:

Digitaliseringsprojekt för styrning av ventilationen genomförts på KTH Campus. Projektet genomfördes i sju byggnader med en beräknad total energibesparing om 50 000 kWh/år. Denna eller motsvarande teknik för driftoptimering har en stor potential och kan appliceras i fler byggnader.

Byte skedde till LED-belysning i Albanovas lokaler.

En driftsoptimering av fastigheterna har genomförts på campusområdena, då lokalerna i större utsträckning än tidigare stått tomma under pandemin 2020-2021.

Teknikplattform

I teknikplattformen finns egenskapskrav, t.ex. krav på U-värde på väggar/fönster för energieffektivt byggande. Teknikplattformens dokument finns tillgängligt på Akademiska Hus publikationssida: Teknikplattform | Akademiska Hus
Se gärna sid 6-7 ”Energirelaterade krav”.

Miljöbyggnad

Av de byggnader KTH använder är nio certifierade enligt Miljöbyggnad; fyra som guld och fem som silver. Läs mer om vad en certifiering enligt Miljöbyggnad innebär:
Vad är Miljöbyggnad? | Swedish Green Building Council

 
 

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-09-08