Till innehåll på sidan

Använda lärandemål för att bedöma med delpoäng

Om du vill bedöma en examinationsuppgift med delpoäng så kan Canvasfunktionen ”Lärandemål” (Outcomes) användas för att dokumentera och sammanställa resultaten. Du skapar lärandemål för varje deluppgift, kopplar lärandemålen till Canvasuppgiften, och bedömer med matriser. Resultaten sammaställs i eller utanför Canvas beroende på hur komplicerad sammanställningen är.

Lärandemål för bedömning med delpoäng

Lärandemål kan användas för att bedöma en uppgift i Canvas med poäng för deluppgifter. Detta kan exempelvis passa om du har importerat skannade tentor eller om examinationen är uppdelad i flera Canvasuppgifter.

Skapa lärandemål för varje deluppgift

Börja med att skapa ett lärandemål för varje deluppgift och använd följande inställningar:

  • För poängsättning av kriterier (Criterion ratings) så räcker det att sätta två nivåer, en för den lägsta och en för den högsta poängen. Är det väldigt få poäng kan det passa att ha en nivå för varje poäng.  
  • Måluppfyllelse (Mastery) avgör vilken färg som Canvas visar för lärandemålet i exempelvis bedömningsöversikten för måluppfyllelse. Avgör själv vad som är en lämplig nivå. I exemplet sätts den till en poäng för att indikera att poäng har delats ut.
  • Sätt Beräkningsmetod (Calculation method) till ”Senaste resultat”. 

Utgå från guiden Lägga till och göra inställningar för lärandemål om du behöver mer hjälp med att skapa lärandemål.

Exempel på ett skapat lärandemål. Nivåerna är "5" och "0", måluppfyllelse är satt till 1 och beräkningsmetoden är satt till "Senaste resultat".

Koppla lärandemål till uppgift(er)

När lärandemål är skapade behöver du skapa en matris för att koppla dem till din uppgift eller dina uppgifter.

Obs! Var noga med att koppla matrisen till lärandemålen som du har skapat och att du inte skapar lokala kriterier i matrisen. Det går inte att använda lokala kriterier för sammanställning.

Skapa en matris till din uppgift. Om du behöver hjälp kan du utgå från guiden Använda lärandemål för bedömning av uppgifter . I guiden är rekommendationen att ta bort poängen från matrisen, men om matrisen används för delpoäng ska poängen vara kvar.

Om resultatet på uppgiften är direkt kopplat till summan av poängen på deluppgifterna så kan du välja ”Använd den här matrisen för bedömning av uppgifter” (Use this rubric for assignment grading). Då kommer poängen att summeras och visas som resultat på uppgiften. Om uppgiften är inställd på att använda bokstavsomdöme översätts den till en bokstav enligt bedömningsschemat. Tänk på att totalpoängen för uppgiften behöver stämma överens med totalpoängen för matrisen. Du behöver också kontrollera att bedömningsschemat stämmer överens med nivåerna du vill ha. Läs mer om bedömningsscheman på sidan om Bokstavsomdömen och bedömningsscheman .

Bedöm uppgiften/uppgifterna

När du bedömer studenternas inlämningar i SpeedGrader skriver du in i matrisen hur många poäng studenten får för varje deluppgift. Läs mer om bedömning med lärandemål i SpeedGrader .

Exempel på en ifylld matris vid bedömning i Canvas. Tre lärandemål finns i matrisen, och i kolumnen "Poäng" är det ifyllt hur många poäng studenten uppnått på respektive uppgift. Längst ner till höger i matrisen visas totalpoängen.

Viktigt att tänka på om du vill sambedöma i SpeedGrader med lärandemålsmatris

Observera att om du valt att lägga till en matris med lärandemål för bedömningen i SpeedGrader kan enbart en lärare i taget hantera studenternas matriser. Bedömningsmatriserna sparas med knappen "spara" men sidan måste laddas om i webbläsaren för att uppdateras. Den som skriver i en matris utan att först uppdaterat sidan kommer att radera alla andras noteringar i matrisen. Att uppdatera sidan tar olika lång tid beroende på hur många studenter som ska bedömas, vilket gör att det inte alla gånger är ett hållbart arbetssätt. Rekommendationen är att du och bedömande kollegor bestämmer tid för när respektive person får redigera studenternas matriser.

Notering med SpeedGraders övriga noteringsverktyg fungerar för sambedömning samtidigt.

Sammanställ resultat

Visa "Ej bedömda studenter" för att få med alla i exporten

Om du vill kunna importera resultaten till Canvas så underlättar det om studentlistorna matchar varandra. Se till att du exporterar lärandemålsresultaten för alla studenter genom att klicka på de tre prickarna till höger om ”Studenter” (Students) och välja ”Ej bedömda studenter” (Unassessed students) om det inte redan är förvalt. 

Om du använt lärandemål på flera Canvasuppgifter, eller om du vill ha en mer avancerad sammanställning än att summera poäng, så behöver du exportera bedömningsöversikten för måluppfyllelse. Läs mer om hur du hittar bedömningsöversikten för måluppfyllelse .

Klicka på ”Exportera rapporten” (Export report). Resultatet exporteras till en CSV-fil som du kan öppna och bearbeta i exempelvis Excel.

Importera resultat tillbaka till Canvas

När resultatet är sammanställt kan du importera tillbaka det till omdömesboken i Canvas för att studenterna ska kunna se sina resultat på ett samlat ställe. Börja i så fall med att skapa och publicera en uppgift för slutresultatet i Canvas. Exportera sedan omdömesboken och för över sammanställningen du gjort utifrån exporten av lärandemålen till kolumnen för uppgiften du nyss skapat. Därefter kan du importera in resultaten till Canvas igen. 

Läs mer om hur du importerar resultat på sidan Hantera resultat med Canvas .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-02