Till innehåll på sidan

Hantera utresande utbytesstudent

KTHs studenter har inom ramen för sina programstudier vid KTH möjlighet att delta i ett studentutbyte vid något av KTHs mer än 200 partneruniversitet.

Studenterna ansöker under slutet av höstterminen för nästkommande läsår och platserna fördelas till behöriga sökande studenter vid ett urvalsmöte i slutet av januari. Det finns även möjlighet för behörigs studenter att under vårterminen löpande söka de platser som inte fördelades under urvalsmötet. Detta kallas Sen Ansökan.

Processmodellen och aktivitetsbeskrivningarna nedan är ett stöd i arbetet för dig som arbetar med de aktiviteter som ingår i arbetet med utresande utbytesstudenter. Det handlar såväl om förberedelser till ansökan genom information och vägledning, handläggning av ansökan och nominering, samt studieplanering och tillgodoräkning.

Processen beskriver ett typfall. I realiteten kan en student avbryta eller avvika från processen vid olika tillfällen och behöver då få ett individuellt upplägg i samråd med sin internationella koordinator vid skolan.

Processen är beskriven av internationell koordinator vid skola på KTH och handläggare inom GVS/EDO (Internationella relationer)

Förkortningar som använda är MoL (Mobility OnLine), IK (Internationell Koordinator), IRO (Internationella Relationer), EDO (Education Office).

Processmodell

Processmodell utresande utbytesstudent (pdf 289 kB)

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns nedan.

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Starthändelse: Avtal finns i MoL och Ladok - Studentmobilitet kan påbörjas

1 Planera för återkommande aktiviteter

Sudentinformation kring utbytesstudier - aktivtet 2, 3 och 4:

2 Inspirera till utbytesstudier

3 Informera om utbytesstudier

4 Vägleda student

5 Förbereda för att öppna ansökan

Ansökningsperiod - aktivitet 6 och 7:

6 Ansöka i MoL

7 Ge support

8 Kontrollera behörighet, snitt och val

9 Förbereda för urval på KTH - och skolnivå

10 Hålla urvalsmöte

11 Kontrollera fördelade platser

12 Skicka besked om tilldelad plats

13 Hantera frågor från student

14 Skicka information om utbyte

Ansökan till värduniversitet - aktivitet 15, 16 och 17:

15 Nominera till värduniversitet

16 Ansöka till värduniversitet

17 Ge support

Studieplanering - aktivitet 18 och 19:

18 Göra studieplan och kursval

19 Ge studievägledning

20 Förmedla antagningsbesked

21 Skapa utbytestillfälle och anta i ladok

22 Anordna förberedelseträffar

23 Söka stipendium resebidrag

24 Registrera på utbytestillfälle

Utbytestiden - aktivitet 25, 26 och 27:

25 Revidera studieplanering

26 Ge stöd vid oförutsedda händelser

27 Skicka info inför hemresa

28 Skriva reseberättelse

29 Ansöka om tillgodoräknande

30 Anordna återvändarträff

31 Markera utbytet som avslutat

Resultat: Student har utvecklats akademiskt och personligt. KTH har stärkt sin attraktivitet som lärosäte och ökat kvaliteten på utbildningen

Relaterad information

Internationalisering för KTH

Om utbytesstudier för student

Finansiering för utbytesstudier inom Europa

Process handlägga tillgodoräknande

Riktlinjer och styrdokument

Beslut behörighetskrav och urvalskriterier vid utbytesstudier

Beslut: 2021-09-20, V-2021-0649

Administrativ process för beslut om studentutbytesavtal på KTH

Beslut att studentutbytesavtal ska tas i en sammanhållen process en gång varje termin enligt framtaget förslag. Internationella relationer är ansvarig för att koordinera arbetet genom att sammanställa föreslagna avtal och att tilldela en kontaktperson för att kommunicera med respektive universitet när det gäller skolövergripande avtal. Internationella relationer har också i uppdrag att samla in skolornas synpunkter på samtliga avtalsförslag. Sista dag för avtalsförslag är senast andra maj respektive första oktober varje år för beslut en månad därefter.

Beslut: 2012-06-21, V-2012-049

Processledning

Processägare

Åsa Carlsson, enhetschef, GVS/EDO/IRO

Processledare

Linda Andersson, gruppchef, GVS/EDO/IRO/Mobilitet och partnerskap

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-12-06