Till innehåll på sidan

UKÄ:s andra platsbesök vid KTH

Publicerad 2019-10-29

Snart gästas KTH åter av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som ska granska hur väl vårt system för kvalitetssäkring av all utbildning fungerar. Den här gången träffar bedömargruppen ett bredare urval av medarbetare inom KTH:s skolor. Platsbesöket sker den 25-27 november. De medarbetare som ska delta då kommer att bjudas in till ett förberedande möte.

UKÄ:s granskning under hösten

Syftet med höstens granskning är att identifiera de styrkor och utvecklingsområden som vårt system för kvalitetssäkring av utbildning har samt att lämna rekommendationer till KTH inför den fortsatta utvecklingen.

Återkopplingen från UKÄ, i form av ett yttrande från bedömargruppen och ett beslut på en tregradig skala från UKÄ, väntas i slutet av mars 2020. Det blir värdefull information om vilka områden KTH behöver rikta särskild uppmärksamhet till i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Valda fördjupningsspår efter första platsbesöket

Vid första platsbesöket den 1 oktober lade bedömargruppen fokus på att få en djupare förståelse för KTH:s kvalitetssystem. Bedömargruppen ställde frågor om våra processer inom kvalitetsarbetet på olika nivåer och de ville bilda sig en uppfattning om KTH:s kvalitetskultur.

Bedömargruppen intervjuade KTH:s högsta ledning, de fem skolcheferna, representanter från THS, ett urval av GA och FA, nya och gamla samt externa ledamöter från fakultetsrådet, KTH:s styrelseordförande, interna och externa ledamöter från styrelsen, chefer inom GVS samt medarbetare från bland annat biblioteket.

UKÄ:s utvärderingsmetod innebär att bedömargruppen, efter det första platsbesöket, väljer ett antal fördjupningsspår för vidare granskning. Fördjupningsspåren är kvalitetssäkringsprocesser på en eller flera nivåer inom ett lärosäte.

Bedömargruppen valde ut kontinuerlig uppföljning samt utveckling av utbildningsutbud som två fördjupningsspår. Bedömargruppen vill följa dessa spår inom samtliga skolor på KTH. En närmare beskrivning av de två spåren återfinns i en ruta längre ner på sidan.

Förberedelser inför kommande platsbesök

Det andra platsbesöket avser att fokusera på de två nämnda fördjupningsspåren. Bedömargruppen vill också försäkra sig om att de verkligen har förstått tidigare underlag rätt, samt att fler medarbetare inom KTH ska få möjlighet att delge bedömarna sin bild av KTH:s kvalitetssystem.

Den här gången träffar bedömargruppen programansvariga (PA), lärare på kurser, studenter och doktorander, ledare på olika nivåer inom skolorna samt medarbetare inom bland annat Equality Office.

Samtalen kommer att kretsa kring att belysa KTH:s systematiska processer och rutiner - inte individuella personers arbetsuppgifter och prestationer. Intervjuerna ska inte betraktas som något förhör, utan är ett samtal som ger möjlighet att bringa klarhet i vad KTH gör och varför.

KTH kommer anordna ett förmöte inför kommande platsbesök i november. Avsikten med det är att alla som ska intervjuas ska ges möjlighet att ställa frågor och delges information om bland annat UKÄ:s metod och praktiska förberedelser inför intervjupassen.

Rektor eller dekanus kallar de personer som UKÄ valt ut att intervjua till förmötet. Målet är att alla medarbetare ska kunna gå in i intervjusituationen den 25-27 november och känna sig väl förberedda.

Fakultetsrådet med Anders Forsgren, dekanus och Sofia Ritzén, prodekanus i spetsen har det övergripande ansvaret för att driva utvecklingen av KTH:s kvalitetssäkringsarbete framåt.

Porträttbild på Anders Forsgren.
Anders Forsgren, dekanus

Anders Forsgren om hur han ser på KTH:s kvalitetskultur i relation till vårt kvalitetssystem:

– KTH:s kompetenta medarbetare bidrar på olika sätt till forskning och utbildning. Kvalitetskultur innebär för mig att skapa en positiv känsla av gemenskap och insikt om värdet av att tillhöra KTH. Kvalitetssystemet ska visa att vi arbetar systematiskt för forskning och utbildning av hög kvalitet. Det är viktigt att de enskilda medarbetarna känner att de är en viktig del i detta. Vi behöver ha en levande diskussion kring vad kvalitetskultur innebär.

Porträttbild på Sofia Ritzén
Sofia Ritzén, prodekanus

Sofia Ritzén om på vilket sätt UKÄ:s granskning av KTH:s kvalitetssäkringsarbete är värdefull för KTH:

– KTH ska ha ett effektivt kvalitetssystem som stödjer oss att säkerställa hög kvalitet i utbildning på alla nivåer och i vår forskning. Vi har valt att inspireras av UKÄ:s modell för hur det ska se ut och fungera eftersom den är beprövad och följer europeiska riktlinjer inom kvalitetssäkring. Därför är också granskningen av kvalitetssäkringsarbetet en viktig komponent som kommer att stärka oss ytterligare i utvecklingen av KTH.

Beskrivning av fördjupningsspåren

Spår 1 Kontinuerlig uppföljning

Processerna inom kontinuerlig uppföljning studeras inom skolorna ABE, CBH samt EECS och specifikt inom följande program och kurser; arkitektprogrammet och kursen ”arkitekturprojekt 1:3 Boende, arbete, klimat” 16 hp, som ges på årskurs 1, Civilingenjörsprogrammet i datateknik och kursen ”algoritmer, datastrukturer och komplexitet” 9,5 hp, som ges på årskurs 3, samt masterprogrammet teknik, arbete och hälsa, och kursen ”work, environment and economics” 7,5 hp, som ges på årskurs 2.

Spår 2 Utveckling av utbildningsutbud

För spåret, utveckling av utbildningsutbud innebär det att UKÄ har valt att titta närmare på en inrättande- och en avvecklingsprocess av två utbildningsprogram. Inrättande av utbildningsprogram följs upp inom SCI-skolan och rör civilingenjörsprogrammet i teknisk matematik. Avvecklingsprocessen följs inom ITM och magisterprogrammet i tillämpad logistik.

Text: Marianne Norén

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-10-29