Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bakgrund – campusöversyn

År 2021 gjordes en campusutredning som utgjort del av underlaget i prorektors övergripande översyn av verksamheten vid KTH:s fem campus. Den presenterades sista mars 2023 och innehöll fem tänkbara scenarier.

De fem scenarierna var:

  1. Fortsätta som i dag vid samtliga campus men koncentrera verksamheten och säga upp lokaler om det går
  2. Flytta verksamheten i Södertälje till KTH Campus och viss mån till KTH Flemingsberg
  3. Flytta verksamheten i KTH Kista till KTH Campus
  4. Både Kista och Södertälje campus flyttar till KTH Campus
  5. Ytterligare scenario som kan komma fram under arbetets gång

I slutet av maj 2023 presenterades SWOT-analyser som visar fördelar och nackdelar samt möjligheter och risker som kan uppstå i samband med en flytt. De utgår från scenario 2 och 3 ovan.

Läs intervjuerna med prorektor, som var övergripande ansvarig för campusöversynen, och de skolchefer som lett arbetet med SWOT-analyserna:

Fördjupade analyser genomfördes i september 2023. Utredningarna utgör mer detaljerade beskrivningar utifrån de SWOT-analyser som gjordes före sommaren.

Prorektor Mikael Lindström kommenterar analyserna: Fördjupade analyser av Södertälje och Kista i campusöversyn

Den 22 november 2023 fattade universitetsstyrelsen beslut om att verksamheten vid KTH ska koncentreras till tre campus. Styrelsebeslutet kan sammanfattas på följande sätt:

  • Campus Södertälje flyttar till KTH Campus och Campus Flemingsberg
  • Campus Kista flyttar till KTH Campus vid Valhallavägen förutom Electrumlaboratoriet, var långsiktiga utveckling utreds
  • Projekt och tidplaner för flyttarna samt ekonomisk analys ska presenteras för styrelsen i februari och THS synpunkter som är centrala för flyttarna ska särskilt beaktas
  • KTH utvecklar samverkan genom riktade satsningar med KTH:s partner i Södertälje och Kista

 Nyhetsartikel: Styrelseordförande Johan Sterte och rektor Anders Söderholm om beslutet

I beslutet om att koncentrera KTH:s verksamhet till tre campus ingick att ta fram projekt- och tidplaner för att beskriva hur de olika flyttarna ska gå till mer i detalj avseende studenter, medarbetare och lokaler. Dessa presenterades för universitetsstyrelsen den 20 februari 2024.

Beslutet om lokaliseringen av verksamhet vid KTH:s campus har diarienummer V-2023-0821. Till beslutet hör också beslutsunderlaget "omlokalisering av verksamhet vid KTH:s campus". Det redogör för översynen och dess olika delar, bakgrund och grund för beslutet utifrån de gjorda analyserna samt målbild för KTH:s framtida verksamhet som helhet och för de olika campusen.

 Den 6 februari 2024 beslutade rektor om ett programdirektiv för det fortsatta arbetet.

Äldre dokument: