Till innehåll på sidan

Kursrum att inspireras av

Här lyfter vi på E-lärande fram utvalda kursrum som lärare på KTH skapat i Canvas. Syftet med att lyfta fram rummen är att du som lärare ska kunna hitta exempel att inspireras av för ditt eget arbete i Canvas.

Om kursrummen som listas

Exemplen nedan är från flera skolor på KTH och bidrar med en bredd gällande struktur och upplägg, vilket är viktigt då olika kurser har olika behov. Generellt sett är ett kursrum mer värdefullt för studenternas lärande när kursen är väl uppbyggd som helhet och när de fysiska och digitala kursstrukturerna överensstämmer.

Tanken med dessa exempel är att du som lärare ska se hur man kan använda designen av kursrummet i Canvas för att underlätta navigeringen och förbättra studenternas upplevelse. Ett långsiktigt mål är att Canvas ska användas på liknande sätt i de flesta kurser, detta efter återkoppling från Tekniska Högskolans studentkår om hur förvirrande studenter upplever Canvas när de måste lära om för varje ny kurs. Studenterna efterfrågar enhetlighet mellan kurserna.

Obs! Dessa kurser följer nödvändigtvis inte alla rekommendationer från E-lärande på detaljnivå, utan utgör inspirationsexempel för strukturer enligt det vi punktat upp under exempelkursrummen nedan.

Tänk på att skapa en bra navigering

Navigeringen är en av de viktigaste aspekterna när man utformar sitt kursrum. Hur du strukturerar ditt kursrum kommer att avgöra hur dina studenter går igenom innehållet. Det är även viktigt att designen på ett kursrum och dess struktur är upplagt utifrån en målgrupp, förutsättningar och det specifika ämnet.

Enhetlig kursdesign är även en viktig faktor för framgångsrik användning av Canvas i undervisning. Lärandet är ofta beroende av hur funktionerna integreras med de andra elementen i en kurs, t.ex. uppgifter, aktiviteter, verktyg, kunskapsresurser etc.

Exempelkursrummen

Urvalet baseras delvis på det som framkom i en utvärdering av kursrum i Canvas våren 2020 samt på synpunkter som framkommit i dialog med Tekniska Högskolans Studentkår.

Notera: exempelkursrummen är kopior av originalkursrummen. De är alltså inte aktiva kursrum och det går inte att se deltagare, uppgifter eller liknande.

Exempel 1: Moduler istället för startsida

DD2350 exempelkursrum: Algoritmer, datastrukturer och komplexitet (Canvas)

 • Kursen har en god struktur och är enkel att navigera i.
 • En god generell översikt samt tydliga namn på moduler, vilket underlättar navigeringen inne i modulerna.

 • Detaljschema som kronologiskt visar alla aktiviteter i kursen.

 • Få menyval synliga i vänstermenyn vilket gör det lättare för studenterna att navigera i kursrummet och lättare för dig som lärare att upprätthålla ett pedagogiskt fokus i din kurs.

Exempel 2: Startsida presenterar och moduler ger struktur

SF1625 exempelkursrum: Envariabelanalys (Canvas)

 • Mycket material finns samlat på en tydlig startsida och innehållet presenteras där på ett enkelt och överskådligt sätt.  

 • Innehållet i modulerna, kursens struktur och modulupplägget förklaras tydligt på startsidan.

 • Innehållet i modulerna presenteras med hjälp av filmer vilket skapar en lättöverskådlig struktur för studenter.

 • Få rubriker synliga i vänstermenyn.

 • En stor kurs men upplägget fungerar även för mindre kurser.

Exempel 3: Startsida, moduler och kursöversikt

AG2805 exempelkursrum: Sustainable Planning and Design (Canvas, engelska)

 • Moduler används på ett sätt som skapar en bra struktur.  

 • Studenten får en god överblick med hjälp av numrerade moduler som delas in per moment.  

 • Tydlig information på startsidan som guidar studenten.  

 • Kursöversikt används för att visa kurssummeringen med alla händelser och uppgifter i kursen.

Exempel 4: Startsida och tematiska moduler

MH1023 exempelkursrum: Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer (Canvas)

 • Få menyval synliga i vänstermenyn vilket gör det lättare för studenterna att navigera i kursrummet och lättare för dig som lärare att upprätthålla ett pedagogiskt fokus i din kurs.  

 • En bra och informativ startsida som går igenom lärandemål, kursens innehåll med mera. 

 • Tydliga namn på innehållet i modulerna och tematisk uppdelning gör det lätt att navigera.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-19