Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

3 Hålla ett första vägledande samtal för att identifiera studentens mål/ge information

Ingår i process

Hantera återvändande programstudent

Starthändelse

Utsedd handläggare påbörjar arbetet

Resulterar i

Studenten känner till vilka olika vägval som finns utifrån de mål och förutsättningar studenten har

Aktörer

Utsedd handläggare (VS EDO eller VS skola), student

Beskrivning

Tilldelad handläggare har en första kontakt med studenten. Syftet med det första inledande kontakt (samtal/mail) är att:

  • Studenten identifierar och förmedlar sina mål
  • Klargöra studentens olika alternativ
  • Underlätta för studenten att göra ett välgrundat val
  • Identifiera om studenten behöver komplettera inför nästa steg

Se mer om vägledande informationssamtal (pdf 200 kB)

Det inledande, vägledande samtalet

Utifrån information i studentens mail, och vid behov kompletterande frågor, hanteras ärendet med vägledande samtal eller med kortare information. Bedömning av ärendet görs utifrån följande exempel:

  • Utifrån de studier och andra erfarenheter studenten har med sig ta reda på vad studenten vill och vilka möjligheter studenten har att återuppta sina studier.
  • Informera om de olika vägvalen studenten har
  • Tydliggöra studentens egna åtagande tex att studenten själv söker om tillgodoräknande/validering. Studenten förväntas vara aktiv i sitt ärende.
  • Informera studenten var information om examenskrav finns och vem studenten kan vända sig till för att ta reda på hur examenskraven för önskad examen kan uppfyllas.

Övrigt

Inför studentens vägval sker eventuellt samråd med aktuell skola.

Vid behov begär in ytterligare dokumentation från student.

I samtliga fall ta ställning till om validering av reell kompetens kan vara aktuellt. Om ja, hanteras ärendet enligt processen för validering Informera om att validering kan leda till beslut om tillgodoräknande.

Student som har avbrott på program hänvisas direkt till vägval D (se aktivitet 9).

Dokumentera samtalet genom att kortfattat sammanfatta i ladok (studentuppgifter - anteckningar student). Vid mer komplicerade och återkommande ärenden sker dokumentation efterhand i ladok. Ärenden som leder till beslut så som bifall och avslag diarieförs i W3D3.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Edge

Beskriven av

EDO och representanter från VS Skolor

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-01-11
1 Kontakta KTH
2 Ta emot ärende och tilldela handläggare
3 Hålla ett första vägledande samtal för att identifiera studentens mål/ge information
4 Göra bakgrundskoll
5 Hålla fördjupande inledande samtal
6 Göra vägval utifrån förutsättningar
7 Följa plan för studier utifrån de möjligheter som finns
8 Söka till program år 1 eller senare del
9 Anmäla avbrott på program