Till innehåll på sidan

Nytt avtal avseende lärares arbetstid och ny överenskommelse rörande chefskrets

Lokala parter har sedan januari bedrivit förhandlingar rörande lärares arbetstider och sökt nå en överenskommelse kring vilka chefer på KTH som ska omfattas av det centrala Chefsavtalet. Förhandlingarna har nu slutförts och lokala parter vill därför gemensamt ge nedanstående partsgemensam information.

Lokalt avtal om arbetstider för lärare vid KTH

Det tidigare arbetstidsavtalet för lärare har gällt sedan januari 1999 och var i behov av en översyn. Sedan 1 augusti i år finns nu ett nytt arbetstidsavtal på plats. Avtalet löper med samma giltighetstid som villkorsavtalen med tre månaders uppsägningstid.

Till avtalet hör partsgemensamma tolkningsanvisningar. Grundtanken med att ta fram tolkningsanvisningar har varit att göra förtydliganden till avtalstexten samt att underlätta för att samma tolkning av avtalet ska gälla över hela KTH. Tolkningsanvisningarna fyller ut och kompletterar avtalstexten. Det finns också möjlighet för parterna att ändra i tolkningsanvisningarna, utan att för den skull teckna ett nytt arbetstidsavtal, om behovet skulle uppstå.

Avtalet innehåller skrivningar om vad som normalt ingår i lärares arbetsskyldighet, hur lång årsarbetstiden ska vara och hur dessa timmar kan fördelas mellan olika arbetsuppgifter. En grundtanke har varit att beslut om fördelning av timmar görs bäst lokalt i verksamheten. Fördelningen av arbetstimmar på olika arbetsuppgifter sammanställs i en tjänstgöringsplan. Tjänstgöringsplanerna ska samverkas i enlighet med KTH:s samverkansavtal. Samverkan av planerna säkerställer lokal insyn i bemanningen.

Parterna har enats om att tillsätta en arbetsgrupp bestående av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter. Arbetsgruppen har att enas om en mall för hur en tjänstgöringsplan kan se ut. Vi tar därför gärna emot förslag på representanter till arbetsgruppen. Vill du medverka? Anmäl i så fall ditt intresse till Stefan Lagervall (stelag@kth.se).

Avslutningsvis innehåller avtalet regler om kompetensutveckling och särskilda ersättningsfrågor.

Det kan vara värt att notera att även om avtalet trädde ikraft den 1 augusti 2021 och inte innehåller några övergångsregler så har undertecknade parter förståelse för att det måste få förekomma en inkörningstid i brytpunkten mellan det gamla och det nya avtalet. Tjänstgöringsplaner m.m. är sannolikt upprättade avseende höstterminen 2021 och kanske också vårterminen 2022 med stöd i det föregående läraravtalet. Det är rimligt med en inkörningsperiod och att det nya avtalet börjar tillämpas succesivt. Dock bör det nya avtalet i vart fall tillämpas fullt ut senast med start höstterminen 2022.

Överenskommelse om lokal chefskrets

Vid sidan av förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal har parterna enats om en ny överenskommelse om vilka chefer på KTH som det centrala chefsavtalet ska tillämpas på. Bakgrunden till att en ny överenskommelse tecknats är till stor del den samma som när det gäller arbetstidsavtalet. Den föregående överenskommelsen hade varit gällande sedan över tio och år och en översyn var nödvändig.

Enligt det centrala Chefsavtalet åligger det varje myndighet och dess lokala arbetstagarparter att teckna överenskommelse om hur chefskretsen ska se ut (alltså de högre chefer som Chefsavtalet ska tillämpas på).