Till innehåll på sidan

Rätt att kvarstå i anställning till 68 år

Arbetstagares rätt att kvarstå i anställning efter 67 års ålder höjs i två steg:
Den 1 januari 2020 höjs åldersgränsen från 67 till 68 år och 2023 från 68 till 69 år (nedan kallat LAS-åldern).

De bestämmelser som har gällt för att avsluta en anställning genom ett skriftligt besked vid 67 år ersätts med ett förenklat uppsägningsförfarande. Arbetsgivaren ska vid denna typ av uppsägning inte tillämpa reglerna om saklig grund. Arbetstagaren har inte företrädesrätt till återanställning och kan inte heller få sin uppsägning ogiltigförklarat. Uppsägningstiden begränsas till en månad. Bestämmelserna gäller från och med det att arbetstagaren uppnår LAS-åldern och när som helst därefter.

Arbetsgivaren ska innan uppsägningen underrätta arbetstagaren och, om arbetstagaren är fackligt ansluten, också varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. Arbetstagaren och arbetstagarorganisationen har därefter möjlighet att begära överläggning om uppsägningen.

Bestämmelsen i LAS om att avtal om tidsbegränsad anställning får träffas när arbetstagaren har uppnått en viss ålder tas bort.

För en arbetstagare som har fyllt 68 år kommer inte en allmän visstidsanställning eller ett vikariat att övergå till en tillsvidareanställning enligt 5 a § LAS. För sådan anställning där anställningsavtalet ingåtts före den 1 januari 2020 gäller dock den tidigare åldern i LAS, det vill säga 67 år.

Ändringar i Villkorsavtalen från 1 januari 2020 med anledning av ändringarna i Lagen om anställsningsskydd (LAS)

Den arbetstagare som uppnått LAS-åldern har vid egen uppsägning en uppsägningstid om en månad. Arbetsgivaren kan medge kortare uppsägningstid.

Övrigt

I villkorsavtalen poängteras vikten av att chef och arbetstagare i god tid för en dialog som är inriktad på de frågor som kan ha betydelse i samband med att arbetstagaren uppnår LAS-åldern (planering av kompetensöverföring, ev. fortsatt anknytning etc.). 

Arbetstagare som under 2020 fyller 67 år, kan av SPV (Statens tjänstepensionsverk) ha fått brev med information om att anställningen upphör vid 67, vilket man kan bortse ifrån. SPV kommer till dessa att skicka ut nytt brev sju månader innan 68-årsdagen.

Nya blanketter för uppsägning, underrättelse och varsel för denna typ av uppsägningar kommer att läggas ut.

För frågor, kontakta din HR.

Innehållsansvarig:Helene Hedin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-03