Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arbetsmiljö

På KTH sker arbetet med SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) genom årliga arbetsmiljöplaner och medarbetarsamtal, genom regelbundna arbetsplatsträffar, medarbetarundersökningar, skyddsronder samt hantering av arbetsskador och tillbud.

Handlingsplaner

Arbetsmiljöarbete behandlas i respektive skolsamverkansgrupp och dokumenteras i en årlig handlingsplan för personal och arbetsmiljö. Handlingsplanen ska innehålla både uppföljning och planering av den fysiska arbetsmiljön, direkt miljöpåverkan och den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsgrupper kan tillsättas för olika projekt.

Skolornas handlingsplaner sammanställs sedan av personalavdelningen på Verksamhetsstödet (VS) och redovisas för rektor och för den Centrala Samverkansgruppen (CSG), som då (vid tema Arbetsmiljö) fungerar som Skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagen 6 kap 8, 9 §§.

Rektors arbetsmiljödokument är styrande för arbetsmiljöarbetet och anger för varje budgetår prioriterade arbetsmiljöområden som särskilt ska beaktas i det lokala arbetsmiljöarbetet. Vid oenighet om arbetsmiljöfrågor i CSG kan ärendet på begäran av ledamot hänskjutas till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöfrågor och JML-frågor

Arbetsmiljöfrågor och JML-frågor ska vara integrerade med verksamhetsfrågor på alla samverkansnivåer, Samverkan som rör arbetsmiljöfrågor samt frågor inom jämställdhet, mångfald och likabehandling (JML-frågor) nämns särskilt i det lokala samverkansavtalet. Fackliga representanter sitter med i den centrala samverkansgruppen (CSG) och skolsamverkansgruppen. När studierelaterade arbetsmiljöfrågor diskuteras ska ett studerandeskyddsombud inkallas.

Jämställdhet, mångfald och lika villkor | KTH

Arbetsplatsträff och medarbetarsamtal

Som individ kan du påverka genom arbetsplatsträffarna för din enhet eller avdelning, och dina individuella medarbetarsamtal. Brister eller risker i arbetsmiljön rapporteras i IA-systemet. Om åtgärder uteblir kan du ta kontakt med det lokala skyddsombudet, eller saco-s föreningen vid KTH.

Mer om personalsamverkan på KTH

Skyddsombud/Arbetsmiljöombud

Till hjälp i arbetsmiljöarbetet finns det huvudskyddsombud och skyddsombud som utses gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivaren.

Mer om skyddsombud på KTH