Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Samverkan

En organisation kan välja att samarbeta med fackförbunden enligt Medbestämmandelagen (MBL) eller genom samverkan. Samverkan innebär att vissa delar av MBL ersätts, och är också den samarbetsform som vårt kontaktförbund Sveriges Ingenjörer rekommenderar. Syftet med samverkan på KTH är att skapa förutsättningar för ledning och medarbetare att tillsammans utveckla verksamheten. Samverkan styrs genom dels ett centralt samverkansavtal och dels ett lokalt samverkansavtal som förstärker och förtydligar de centrala ramarna.

Samverkan på olika nivåer

Genom information, dialog och diskussion i så tidiga skeden som möjligt inför beslut som rör medarbetarna ska vi få möjligheter att påverka. Arbetsgivaren har ett särskilt ansvar för att tillhandahålla underlag för samverkansprocessen.

Samverkan ska ske på den nivå där beslut fattas:

  • På central nivå i centrala samverkansgruppen (CSG) inför rektorsbeslut och inför beslut i fakultetsnämnden eller motsvarande kollegialt organ.
  • På skolnivå i respektive skolas samverkansgrupp (SSG).
  • På avdelningsnivå i lokal samverkansgrupp (LSG), i de fall där skolchef har delegerat till prefekt/motsvarande att fatta beslut i vissa ärenden.

Centrala samverkansgruppen (CSG)

Styrelsens ordförande och vice-ordförande representerar medlemmarna i den centrala samverkansgruppen CSG. CSG har tillsatt beredningsgrupper för olika sakområden: Personalplaneringskommittén (PPK); Beredningen för jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor (JML); Arbetsmiljöberedningen och Redaktionsberedningen.

Mer om den centrala samverkansgruppen på KTH

Kontakta ordföranden i styrelsen eller valberedningen om du vill engagera dig fackligt. Om behovet av din kompetens är akut kan du adjungeras in direkt under innevarande verksamhetsår, men normalt sett så gör valberedningen en sammanvägd bedömning inför kommande årsmöte om behoven.

Skolornas samverkansgrupper (SSG)

På skolnivå, och VS, sker samverkan i skolsamverkansgrupper (SSG och SSG VS). Att sitta i en skolsamverkansgrupp innebär att ha inflytande över processer som rör skolans verksamhet. De viktigaste områdena rör omorganisationer och arbetsmiljöfrågor kopplade till exempelvis fysisk flytt av personal. Arbetsgivaren har ett särskilt ansvar för att i god tid tillhandahålla underlag för samverkansprocessen. Det kan vara allt ifrån rekryteringstillstånd till lokalritningar och ekonomiska underlag.

I styrelsen finns en ansvarig för varje skola. Styrelsen utser samverkansrepresentanterna för skolornas samverkansgrupper (SSG). Om du är intresserad av att vara med, ta gärna kontakt med ordförande eller styrelsens ansvarig för din skola för mer information.

Mer om skolsamverkansgrupperna på KTH

För dig som sitter i SSG