Till innehåll på sidan

Stöd studenter vid tentamen med Zoom

Vanligt förekommande frågor och svar för dig som lärare/examinator som ska genomföra en tentamen med Zoom.

Information till studenter

Vilken information har studenterna fått?

(Senast granskad 8 december 2021)

Examinator informerar studenterna om vad som gäller inför varje examination. På sidan Information att delge studenter  finns information om vad det är bra att informera om.

Hur kan studenterna förbereda sig?

(Senast granskad 8 december 2021)

Det är starkt rekommenderat att studenterna ges en möjlighet att testa och öva på att göra en inlämning innan examinationen. För registrerade studenter med tillgång till kursens canvasrum är det enkelt att skapa en övningsplats där.

Examinationsrummet i canvas får användas till övningsuppgifter (erbjuda studenten övningstillfälle) och för att kommunicera med tentanderna innan tentamen (skicka ut information). OBS! Om du bygger/lägger upp din examination i examinationsrummet och samtidigt använder rummet för övning och kommunikation så behöver du vara mycket noggrann med vad som är publicerat eller inte. I den förberedda mallen står det exempelvis att rummet bara ska användas vid examinationstillfället.

Vad behöver jag tänka på när jag kontaktar studenterna som ska tenta?

(Senast granskad 8 december 2021)

Om studenterna finns i examinationsrummet i Canvas kan du skicka meddelanden i inkorgfunktionen därifrån. Sektionerna i examinationsrummet kan användas för att skicka annan information till studenter med kompensatoriskt stöd (till exempel olika zoomlänkar). Om du skickar mejl till studenterna, tänk på att använda BCC-raden, så att inte mejladresserna blir synliga.

Vilken information bör jag själv se till att studenterna får?

(Senast granskad 8 december 2021)

Du behöver vara tydlig med vad som gäller specifikt för din examination, exempelvis berätta:

  • tid per del på tentan
  • hur svaren laddas upp
  • information om examinationens upplägg
  • handskrivet/datorskrivet
  • tillåtna hjälpmedel.

På sidan Information att delge studenter  kan du läsa mer om vilken information studenterna behöver före examinationstillfället.

Vad behöver studenterna för utrustning för att kunna genomföra en tentamen på distans som använder zoom?

(Senast granskad 8 december 2021)

Det förväntas att studenterna har den tekniska utrustning som behövs. I första hand ska studenterna ha Zoom på sin telefon och i andra hand på sin dator.

Saknas denna utrustning och det innebär att examinationen inte kan genomföras ska examinatorn erbjuda möjlighet att skriva i datorsal på campus. Vid omständigheter som förbjuder närvaro på campus hänvisas studenter till senare examinationstillfällen. I händelse av att tekniken fallerar kan examinator bedöma examinationen som ogiltig i enlighet med riktlinjer framtagna av KTH:s grundutbildningsutskott. I de fall tekniken fallerat och examinator underkänner examinationen eller en del av examinationen så ska studenterna erbjudas möjlighet till omtentamen eller komplettering, inom 15 arbetsdagar.

Studenter med kompensatoriskt stöd

Hur fungerar det med studenter med kompensatoriskt stöd (stöd från Funka)?

(Senast granskad 8 december 2021)

Studenter med kompensatoriskt stöd finns i en egen sektion i examinationsrummet i Canvas. Vilken sorts stöd som ska ges varieras, kom ihåg att inte alla stöd är rekommendation om längre skrivtid. Du som examinator behöver se till så att rätt personer i denna sektion har tillgång till uppgiften under 50% längre tid än ordinarie tid. Dessa studenter rekommenderas fördelas till en egen grupp i Zoom med en egen mötesvärd under hela skrivtiden. Om du din skolas tentamensadministration ger stöd för att genomföra examination med Zoom behöver du informera dem om detta. Delar du upp din tenta i flera delar bör varje del förlängas.

Läs mer om Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination .

Kan studenter med längre skrivtid starta tidigare än ordinarie tentander?

(Senast granskad 8 december 2021)

Nej. Före tentamen är majoriteten av studenterna inte närvarande i Zoom, risk finns då att uppgifter sprids mellan studenter på ett ej avsett sätt.

Får en student med förlängd skrivtid lämna in tidigare?

(Senast granskad 8 december 2021)

Alla studenter kan ladda upp när den normala skrivtiden är slut, då kan även studenter med förlängd skrivtid ladda upp sina lösningar och lämna zoommötet.

Vad händer om tentamen är uppdelad?

(Senast granskad 8 december 2021)

Studenter med förlängd skrivtid bör har förlängd tid på respektive del av tentamen.

Kontakt angående examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande. Läs mer om Kontakt för examination .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-12-09
Om examinationsformer och utformning av examination
Inlämning och bedömning vid examination med dator
FAQ för examination i datorsal
FAQ KTH Import Exams
Tentamen med Zoom
Examinatorns ansvar vid tentamen med Zoom
Stöd studenter vid tentamen med Zoom
Tekniska problem vid digital examination
Övriga frågor