Till innehåll på sidan

Tentamen med Zoom

Vanligt förekommande frågor och svar för dig som lärare/examinator som ska genomföra en tentamen med zoom.

Vanliga frågor och svar

Får jag använda Zoom vid examinationen?

(Senast granskad 25 november 2021)

Zoomnärvaro får användas då det av examinatorn anses vara en lämplig metod. Observera dock att det är skillnad på att examinera med Zoomnärvaro och Zoomövervakning . Det är enbart tillåtet att använda Zoomövervakning vid hög påverkansnivå och efter dispensförfarande enligt scenarieplaneringen. Övervakad skriftlig examination på distans får användas i undantagsfall och ska motiveras av både pedagogiska och praktiska skäl.

Vid examination med zoomnärvaro genomför studenten en tentamen på valfri ostörd plats samtidigt som studenten är tillgänglig via Zoom för kommunikation med examinator eller jourhavande lärare. Zoomnärvarometoden kan ses som en form av hemtentamen där examinator kan följa och autentifiera studenternas pågående arbete genom ett uppföljninsmöte som sker under examinationens gång för att exempelvis motverka fusk och erbjuda studenterna en allternativ metod för att utveckla sina svar.

Läs mer om Zoom vid examination .

Hur går det till om jag som examinator vill genomföra en tentamen som ska använda Zoom som ett moment?

(Senast granskad 25 november 2021)

På sidorna Zoom vid examination  finns hela processen, roller och ansvarsområden beskriven.

Hur undviker jag vanliga problem vid tentamen och Zoom?

(Senast granskad 25 november 2021)

Det vanligaste problemet vid tentamen med Zoom är att studenterna inte kan logga in. Det är därför viktigt att skapa ett övningstillfälle eller att be studenterna testa att logga in i Zoom i god tid innan examinationsdagen så att it-supporten kan hjälpa dem att få tillgång till Zoom via KTH-inloggning. Access till Zoom tilldelas studenternas konto inför varje tentamen separat. De måste alltså inför varje tentamen testa att logga in i Zoom med sin KTH-inloggning.

Varför Zoom på mobilen?

(Senast granskad 25 november 2021)

För att det är nästintill omöjligt för en webbkamera i laptop att fokusera på ID-handlingen. Tentavakten kan då inte läsa personnumret. Flera tester har gjorts på detta och mobilkameran ger överlägset bäst bild därför är det rekommendationen.

Hur hanterar vi sen ankomst?

(Senast granskad 25 november 2021)

Sen ankomst hanteras vanligen inte vid examination med Zoom. Studenter kommer i tid till tentamenstillfället eller deltar inte i tentamen.

Hur gör man med toapauser vid tentamen med Zoom?

(Senast granskad 25 november 2021)

Vid tentamen med zoomnärvaro meddelar studenten mötesvärden att hen kommer avvika en kort stund från kameran så att tid för frånvaron kan noteras.

Rekommendationen vid zoom övervakad tentamen är att man gör examinationen i delar, med pauser som är förbestämda. Studenterna levererar då svar efter varje del.

Ska studenter med normal skrivtid sitta ända fram till den normala skrivtidens slut?

(Senast granskad 25 november 2021)

Det beror på tentamenslydelsens utformning. Att studenter sitter kvar hela skrivtiden kan motverka otillåtet samarbete mellan tentander. Om tentamenslydelsen är utformad så att studenterna kan avsluta när de vill är det att föredra.

Jag vill ha en beskrivning av hur studenten ska sätta upp kameran för övervakning i Zoom. Gärna med bilder.

(Senast granskad 25 november 2021)

Kom ihåg att övervakning med Zoom enbart är tillåtet i mycket speciella fall. En guide om hur studenterna kan sätta upp sin arbetsstation för en tenta med zoomövervakning finns här: Hur studenten kan sätta upp Zoom i mobilen . När zoomnärvaro används är det trevligare att studenten istället (för hur det beskrivs i guiden) kan se skärmen med zoomrummet och att mötesvärden/examinatorn/läraren kan se studentens ansikte. Guiden ger tips på hur du gör ett enkelt stativ för mobilen som kan vara bra att använda.

Måste jag använda Zoom vid en hemexaminationen?

(Senast granskad 25 november 2021)

Som examinator har du ganska fria händer kring hur examinationen utformas. Rekommendationen är främst att examinera i former som ej använder Zoom. Fråga din GA om du är osäker kring din anpassade/alternativa examination. På intranätets sidor om Examination  hittar du information och tips om olika examinationsformer.

Funkar verkligen Zoomövervakning?

(Senast granskad 25 november 2021)

Nej. Zoom bidrar mest med en bra kontakt mellan examinator och studenter. Att använda Zoom för övervakning används dock på flera universitet runtom i världen då det bedöms fungera så pass bra att lösningen kan användas vid akut ersättning av campusförlagda salstentamen. Rekommendationen är att istället använda Zoom för tentamen med zoomnärvaro där du kan följa att studenterna arbetar med tentamensuppgifterna. Läs mer om tentamen med zoomnärvaro på sidorna under Zoom vid examination .

Zoom och GDPR vad gäller?

(Senast granskad 25 november 2021)

Information om Zoom och GDPR finns via följande länk:

Zoom och dataskyddsförordningen (GDPR)

Vad händer om en studenten inte är med i Zoom men lämnar in tentan?

(Senast granskad 25 november 2021)

Studenter som inte är med på Zoom vid Zoomnärvaro eller Zoomövervakad tentamen men som lämnar in sin examination ska inte bli bedömda. Examinationen anses inte som korrekt genomförd. Därför är det viktigt att lärare jämför närvarolistan mot inlämnade uppgifter.

Hur vet jag om jag har senaste Zoomversionen?

(Senast granskad 25 november 2021)

Följ instruktionerna om att se senaste version på sidan: Zoom: ladda ned och installera

Hur gör jag för att uppdatera Zoom?

(Senast granskad 25 november 2021)

KTH plattformsdatorer (KTH Windows, KTH Mac och KTH Ubuntu) uppdateras automatiskt.

Sitter du på en extern dator, följ instruktionerna på sidan: Zoom: ladda ned och installera .

Om studenten får tekniska problem?

(Senast granskad 25 november 2021)

I händelse av att tekniken fallerar, kan examinator bedöma examinationen som ogiltig, i de fall tekniken fallerat och examinator underkänner examinationen eller en del av examinationen så ska studenterna snarast erbjudas möjlighet till omtentamen inom rimlig tid. Examinator kan ringa upp studenter slumpmässigt under bedömningen och fråga om svaren som en del av examination. I händelse av kortare teknikfel, så ökar möjligheten att examinator ringer upp och kontrollerar kunskaperna.

Även om tekniken strular så rekommenderas studenter att försöka koppla upp sig igen mot Zoom samt att slutföra uppgiften om möjligt. Då finns möjlighet att godkänna med ev. kompletterande frågor.

Om studenternas teknik fallerar kan detta i kombination med avvikelserapport från tentamensvakt eller andra omständigheter som examinator upptäcker vid bedömning ligga till grund för anmälan om försök till vilseledande.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-25
Om examinationsformer och utformning av examination
FAQ för examination i datorsal
Tentamen med Zoom
Examinatorns ansvar vid tentamen med Zoom
Stöd studenter vid tentamen med Zoom
Inlämning och bedömning vid tentamen med Zoom
Tekniska problem vid tentamen med Zoom
Övriga frågor