Till innehåll på sidan

Övriga frågor

Vilken information har studenterna fått om examination under pandemin?

(Senast granskad 9 december 2021)

Examinator informerar studenterna om vad som gäller inför varje examination, läs mer om Information att delge studenter . Därutöver finns information till studenter om examination på KTH:s externwebb, sidorna om Examination (Studentwebben) . Då restriktioner pga av Covid-19 var en nyhet skickades ett mail (20200326) till samtliga studenter med information om justeringar av undervisning och examination.

Kommer lagringsutrymmet räcka till för alla tentainlämningar i ett kursrum på Canvas?

(Senast granskad 9 december 2021)

Flera lärare har säkert sett att under "Filer" i Canvas så är maximalt lagringsutrymme 2.1 GB. Inlämningsuppgifter lagras dock på annat sätt och berörs ej av den övre gränsen på lagringsutrymme som gäller "Filer".

Vad är examinators ansvar?

(Senast granskad 9 december 2021)

Examinator är ansvarig för att säkerställa att examinationen är utformad på ett bra sätt och att upplägget anpassas till rådande omständigheter. På Intranätets sidor om Examination  finns råd och rekommendationer kring olika examinationsformer. Du kan också läsa mer om examinators roll för specifika digitala examinationslösningar:

Finns det något standardiserat för hur tentor ska förmedlas till studenterna?

(Senast granskad 9 december 2021)

Vid hemtentamen eller andra former av digital examination rekommenderar Grundutbildningsutskottet att Canvas används för distribution av tentan.

Vad gäller kring omprövning av betyg vid digital examination?

(Senast granskad 9 december 2021)

Studenternas möjlighet att begära omprövning av ett betyg påverkas inte av på vilket sätt examinationen har genomförts. Skolorna har rutiner för omprövning av betyg. Examinatorer som är osäkra på hur omprövning hanteras kan vända sig till den aktuella skolans utbildningskansli eller till administrationen på institutionen. På Studentwebben hittar du kontaktuppgifter till skolornas utbildningskanslier .

Kan jag ladda ner inlämningar från Canvas, bedöma dem och sedan ladda upp de bedömda inlämningarna igen?

(Senast granskad 9 december 2021)

Ja, det går bra även om rekommendationen är att använda SpeedGrader för bedömningen. Det du behöver tänka på är att det finns en storleksbegränsning när du laddar upp inlämningarna igen, du kan högst ladda upp 99 Mb åt gången. Du kan markera flera filer som du vill ladda upp och sedan högerklicka och välja ”properties” för att se storleken på de markerade filerna innan du laddar upp dem.

Hur används/översätts ny terminologi?

(Senast granskad 9 december 2021)

Svenska "Digital salstenta" översätts till "Remotely Monitored Exam" och används för digital ersättning av salstenta (examination utanför campus med zoomövervakning).

Svenska "Examination på distans" översätts till "Remote examination" och används då examination sker utanför campus.

Svenska "Digital examination" översätts till "Digital examination" och används för examination där en dator används.
 

Kontakt angående examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande. Läs mer om Kontakt för examination .

Om examinationsformer och utformning av examination
Inlämning och bedömning vid examination med dator
FAQ för examination i datorsal
FAQ KTH Import Exams
Tentamen med Zoom
Examinatorns ansvar vid tentamen med Zoom
Stöd studenter vid tentamen med Zoom
Tekniska problem vid digital examination
Övriga frågor